ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


เมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น

 

 

 จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น 

สร้างความมั่นใจให้...คุณ ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตและ โรคร้ายแรงยาวนานถึงครบอายุ 99 ปี*
ปกป้อง....คุณ ด้วยความคุ้มครองครอบคลุม 15 โรคร้ายแรง

ห่วงใย.....คุณ
ด้วยผลประโยชน์รวมสูงสุด 200%** กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงเพื่อเป็นเงินก้อนในการรักษา
ดูแลครอบครัวของคุณ .......ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100%*** ตลอดระยะเวลาของสัญญา
คุ้มครองคุณ.........ด้วยเงินครบกำหนดสัญญา 100%*** เพื่อสร้างหลักประกันให้คุณ
ถูกใจ.....คุณ  โดยเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิต สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้****

*ในกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
**หากได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงทั้ง 2 โรคตามตารางโรคร้ายแรง (ข)และต่อมาได้รับการวินิจฉัยโรค จากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงขั้นรุนแรงโรคใดโรคหนึ่งตามตารางโรคร้ายแรง(ก)
*** เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**** ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 เงื่อนไขของแบบประกันภัย

- ระยะเวลาเอาประกันภัย          : ครบอายุ  99  ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  : 20  ปี
- อายุที่รับประกันภัย                  :1 – 65 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :150,000  บาท
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง : สูงสุด  1,500,000 บาท สำหรับอายุ  1 - 15 ปี
                                                 สูงสุด  2,000,000 บาท สำหรับอายุ 16 –65ปี
- การซื้อสัญญาเพิ่มเติม            : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
- การตรวจสุขภาพ                    : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
- การพิจารณารับประกันภัย       : เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

 

ตารางผลประโยชน์แบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและกรมธรรม์มิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือกรมธรรม์ขยายเวลา
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ก) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า เพียงรายการเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาประกันภัยนี้สิ้นสุดผลบังคับ
ตารางโรคร้ายแรง (ก)

2. กรณีผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรง หนี่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ข) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางในแต่ละรายการเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย และสัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่
ตารางโรคร้ายแรง (ข)

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองชีวิต
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2 .กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัทฯ

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สำหรับโรคร้ายแรง
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำนิยามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2.การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939