ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 คำศัพท์ประกันชีวิต

ABSTAINERS INSURANCE 
การประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา
- การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ไม่ดื่มของมึนเมาตามเงื่อนไขที่กำหนด
***
ACCELERATED ENDOWMENT 
การใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด
- การที่ผู้เอาประกันชีวิตขอใช้สิทธิ์นำเงินปันผลที่สะสมได้มารวมกับค่าเวนคืน ซึ่งมีจำนวนจำกัดหรือมากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อขอรับเงินเอาประกันภัยก่อนสัญญาครบกำหนด
***
ACCELERATED PAID-UP การใช้เงินปันผลสมทบจนครบจำนวน
- การที่ผู้เอาประกันชีวิตขอใช้สิทธิ์นำเงินปันผลที่สะสมได้มาชำระเบี้ยประกันภัยให้ครบจำนวน ก่อนกำหนด
***
ACCIDENTAL DEATH BENEFIT 
ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ
- ดู double indemnity
***
ACTUAL DEATHS การตายจริง
- จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งอาจจะตรงหรือต่างกับการตายที่คาดหมายไว้ (ดู expected mortality ประกอบ)
***
ACTUARY นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเงินสำรองประกันภัย เงินปันผลกรมธรรม์ และจัดทำหรือรวบรวมสถิติต่างๆ ของผู้รับประกันภัย
***
ADDENDUM ข้อเพิ่มเติม
- เอกสารเพิ่มเติมในสัญญาซึ่งแสดงความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัยต่อ หรือสัญญาอื่นๆ
***
ADDITIONAL BENEFIT ผลประโยชน์เพิ่ม
- ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ที่ให้ตามมาตรฐานปรกติ
***
ADDITIONAL INSURANCE การเอาประกันภัยเพิ่ม
- การนำเอาภัยที่ได้มีการประกันภัยไว้แล้วไปประกันภัยเพิ่มอีก ในการประกันภัยบางประเภท ผู้รับประกันภัยอาจกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเมื่อมีการเอาประกันภัยเพิ่มกับผู้รับประกันภัยรายอื่น หรืออาจจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับรองว่า จะไม่เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่นอีกสำหรับภัยรายนั้น
***
ADDITIONAL PERIL ภัยเพิ่ม
- ภัยที่เพิ่มขึ้นจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองพื้นฐานในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ความคุ้มครองพื้นฐานได้แก่ ไฟไหม้และฟ้าผ่า แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ เช่นความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุฯลฯ โดยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
***
ADJUSTMENT INCOME เงินได้ที่ปรับแล้ว
- ค่าใช้จ่ายที่ตัดทอนลงหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมเพื่อให้พอกับเงินได้ที่ต่ำลง
***
AGE อายุ
- ในการประกันชีวิต โดยทั่วไป การคำนวณเบี้ยประกันภัยจะใช้อายุที่จะถึงในวันครบรอบวันเกิดปีต่อไป แต่ในการประกันชีวิตแบบเงินรายปีจะใช้อายุที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
***
AGE ADMITTED อายุที่ยอมรับ
- ข้อความที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อผู้รับประกันภัยตกลงเห็นชอบในอายุของผู้เอาประกันภัยแล้ว
***
AGENCY 1. การเป็นตัวแทน 2. ธุรกิจตัวแทน
- 1. การเป็นตัวแทน การที่บุคคลหนึ่งทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง (ตัวการ) ในการก่อนิติสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก 
2. ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายใหัชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
***
AGENT ตัวแทน
- 1. บุคคลที่ทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง 
2. ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
***
ALLLOCATION OF SURPLUS การจัดสรรเงินส่วนเกิน
- การแบ่งเงินส่วนเกินของบริษัทประกันชีวิต เช่น แบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือกรมธรรม์
***
ALLOTMENT OF BONUS การจัดสรรเงินปันผล
- การจัดสรรเงินส่วนเกินของผู้รับประกันชีวิตที่คืนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประเภทต่างๆ (มีความหมายเหมือน bonus allocation)
***
AMERICAN EXPERIENCE TABLE OF MORTALITY 
ตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา
- ตารางมรณวิสัยแบบหนึ่งซึ่งใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
***
AMORTIZATION การไถ่ถอนมูลค่า
- วิธีการจัดสรรเงินเพื่อชำระหนี้ให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป การจัดสรรจะจัดเป็นงวด และจำนวนเงินในแต่ละงวดจะเท่ากัน
***
AMOUNT AT RISK จำนวนเงินเสี่ยงภัย
- ผลต่างระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัยกับเงินสำรองประกันชีวิตที่บริษัทเก็บสะสมสำรองไว้ เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีเงินสำรองปีที่ 5 จำนวน 400 บาท จำนวนเงินเสี่ยงภัยจะเท่ากับ 600 บาท จำนวนเงินเสี่ยงภัยนี้ จะลดลงตามจำนวนปีที่เอาประกันภัย จนกระทั่งสัญญาครบกำหนด จำนวนเงินเสี่ยงภัยจะไม่มีเลย
***
ANNUITANT ผู้รับเงินรายปี
- ผู้รับเงินได้ประจำแบบเงินรายปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
***
ANNUITY เงินรายปี
- จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้ เงินรายปีนี้อาจจะจ่ายเป็นงวด รายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือนก็ได้ จำนวนเงินที่จ่ายอาจจะคงที่ เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้
***
ANNUITY BOND บัตรเงินรายปี
- หลักฐานที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตแบบเงินรายปี เพื่อแสดงการยอมจ่ายเงินรายปี
***
ANNUITY CERTAIN เงินรายปีตามกำหนด
- เงินรายปีที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้โดยมีกำหนดระยะเวลาจ่ายไว้แน่นอน ไม่คำนึงถึงว่า ผู้รับเงินจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ เช่น รับรองว่าจะจ่ายเดือนละ 1,000 บาท มีกำหนด 10 ปี
***
ASSESSMENT INSURANCE 
1. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย 2. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด
- 1. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย ระบบการประกันภัยที่ไม่กำหนดเบี้ยประกันภัยคงที่ไว้ แต่จะคำนวณในแต่ละปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่า เบี้ยประกันภัยที่คำนวณนั้น ต้องพอเพียงที่จะให้ผู้รับประกันภัยอยู่ในฐานะที่จะรับภาระหนี้สินตามกรมธรรม์ ประกันภัยได้ 
2. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยเริ่มแรก มีลักษณะคล้ายสมาคมฌาปนกิจ ผู้เป็นสมาชิกจะชำระค่าบำรุงเป็นคราว เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง สัญญานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุง หรือจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ จึงเรียกว่า สัญญาเปิด
***
ASSESSMENTISM ระบบประเมิน
- แนวความคิดในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงภัยตามอายุของบุคคล สมาชิกทุกคนจะเสียเบี้ยประกันชีวิตเท่ากัน โดยประเมินว่า จำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่เก็บได้จะเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย ถ้าไม่เพียงพอก็จะเรียกเก็บเพิ่มถ้าเก็บมามากไปก็จะลดลง ระบบนี้ใช้สำหรับการประกันชีวิตในกลุ่มของภราดรสมาคม (fraternal societies)
***
ASSESSOR ผู้ประเมิน (ความเสียหาย)
- บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น โดยทั่วไป ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ
***
ASSURANCE การประกันภัย
- มีความหมายเหมือน insurance คำ assurance มักใช้กับการประกันชีวิต ส่วนคำ insurance มักใช้กับการประกัยภัยอื่นๆ
***
ASSURED ผู้เอาประกันภัย
- มีความหมายเช่นเดียวกับ insured โดยทั่วไป ใช้ในการประกันชีวิตและการประกันอุบัติเหตุ และยังคงใช้ในการประกันภัยทางทะเลของสถาบันลอยด์และในทางศาล
***
ASSURER ผู้รับประกันภัย
- มีความหมายเช่นเดียวกับ insurer ใช้ในการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันยังคงใช้คำนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลของสถาบันลอยด์
***
ATTAINED AGE อายุปัจจุบัน
- อายุในขณะที่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เริ่มประกันชีวิตเมื่ออายุ 30 ปี และขอเปลี่ยนแบบกรมธรรม์เมื่ออายุ 33 ปี อายุในขณะเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ คือ อายุปัจจุบัน
***
AUTOMATIC PREMIUM LOAN เงินกู้ตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ
- กรมธรรม์ประกันชีวิตให้สิทธิ์ผู้ถือกรมธรรม์ใช้มูลค่าเงินสด (cash value) มาชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดแต่ขาดการชำระ เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับติดต่อกัน เงินที่ชำระเบี้ยประกันภัยนั้นถือว่าเป็นเงินกู้โดยอัตโนมัติ
***
AVERAGE BOND กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม
- 1. ดู general average agreement 
2. ในสหรัฐอเมริกามีความหมายเหมือน genaral average guarantee
***

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939