เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต


NATURAL PREMIUM เบี้ยประกันภัยธรรมชาติ
- เบี้ยประกันภัยที่คำนวณขึ้นให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ย จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ปรากฏในตารางมรณวิสัยถือเป็นเบี้ยประกันภัยธรรมชาติ
***
NET EARNED PREMIUMS
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
- เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับ หักด้วยเบี้ยประกันภัยต่อและปรับด้วยจำนวนเงินสำรองเงินเพื่อการเสี่ยงภัยแล้ว
***
NET PREMIUM เบี้ยประกันภัยสุทธิ
- 1. เบี้ยประกันภัยหลังจากหักส่วนลดต่างๆ
- 2. เบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส่งคืน 3. ในการประกันชีวิตหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่คำนวณขึ้นโดยอาศัยอัตรามรณะและดอกเบี้ย ไม่รวมส่วนบวกเพิ่ม เช่น กำไร และค่าใช้จ่ายของผู้รับประกันภัย
***
NET SURPLUS เงินส่วนเกินสุทธิ
- เงินส่วนเกินที่รวมถึงเงินสำรองส่วนขาดและเงินส่วนเกินอื่นที่เกิดจากการทำธุรกิจ
***
NET VALUE
- ดู damaged value
***
NON-FORFEITURE OPTIONS
สิทธิเลือกอันไม่อาจริบได้
- สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่า เมื่อกรมธรรม์ได้เกิดมูลค่าเงินสดขึ้นแล้วผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1. ขอรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นเงินสด
2. แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
3. แปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ดู cash value ; paid-up value และ extended term insurance ประกอบ)
***
NON-MEDICAL INSURANCE
การประกันชีวิตโดยไม่ตรวจสุขภาพ
- ในการประกันชีวิตที่มีการเอาประกันภัยสูง โดยทั่วไปผู้รับประกันภัยจะกำหนดให้ผู้เอาประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพ เพื่อพิจารณาการรับประกันภัย แต่สำหรับการประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ ผู้รับประกันภัยอาจยกเว้นการตรวจสุขภาพก่อนรับประกันชีวิต โดยจะใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันชีวิตเองในการพิจารณารับประกันภัย
***
NON-PARTICIPATING POLICY
กรมธรรม์ชนิดไม่มีเงินปันผล
- กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผล กรมธรรม์ชนิดนี้จะคิดเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์