เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 คำศัพท์ประกันชีวิต


EDUCATIONAL INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อการศึกษา
- การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองการศึกษาของผู้เยาว์ โดยจะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้เยาว์ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
***
EFFECTIVE DATE วันเริ่มผลบังคับ
- วันซึ่งกำหนดให้สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
***
ELECTIVE BENEFITS ผลประโยชน์ที่เลือกได้
- การที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบของการที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เช่น กรณีประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองทุพพลภาพ ผู้รับประโยชน์อาจจะขอรับเป็นเงินก้อนหรือขอรับเป็นรายงวดก็ได้ หรือในการประกันชีวิตผู้รับประโยชน์ก็มีสิทธิ์เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อนหรือรับเป็นรายงวด หรือจะฝากไว้กับผู้รับประกันภัยโดยได้รับดอกเบี้ยก็ได้
***
ENDOWMENT แบบสะสมทรัพย์
- การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับตามระยะเวลาที่กำหนด
***
EVIDENCE OF HEALTH ใบรับรองสุขภาพ
- ในการเอาประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพ หรือการฟื้นสัญญาดังกล่าว โดยปรกติผู้รับประกันภัยจะให้ผู้ขอเอาประกันภัยแสดงใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ว่ามีสุขภาพปรกติ
***
EXCESS INTEREST ดอกเบี้ยส่วนเกิน
- ดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายให้ผู้ถือกรมธรรม์ เช่นสัญญาจะให้ดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปีของเงินที่ผู้เอาประกันภัยเลือกฝากไว้กับผู้รับประกันภัย แต่เมื่อถึงกำหนดผู้รับประกันภัยอาจจ่ายให้เกินกว่าอัตราดังกล่าว หากสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าปรกติ
***
EXECUTOR ผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม)
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
***
EX GRATIA PAYMENT การชดใช้ด้วยการุณย์
- เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ตาม
***
EXPECTED MORTALITY จำนวนมรณะที่คาดหมาย
- จำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดหมายตามตารางมรณะในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปรกติอัตรามรณะจริงจะต่ำกว่าที่คาดไว้ล่วงหน้า
***
EXPENSE LOADING ค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม
- ส่วนของค่าใช้จ่ายที่บวกเข้าไปในเบี้ยประกันภัยแท้จริง หรือเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้นจากค่าของความเสี่ยงภัย
***
EXPENSE RATIO อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายของผู้รับประกันภัยกับรายรับจากเบี้ยประกันภัย
***
EXPERIENCE RATING การกำหนดอัตราตามประสบการณ์
- การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต
***
EXPERIENCE REFUNDเงินคืนตามประสบการณ์
- ในการประกันภัยต่อสำหรับการประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต่อจะคืนเบี้ยประกันภัยต่อบางส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ โดยคำนวณจากกำไรตามอัตราที่กำหนดไว้
***
EXTENDED TERMS INSURANCE การประกันภัยขยายเวลา
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ส่งเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขให้ผู้ถือกรมธรรม์เลือกให้สัญญามีผลบังคับต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง โดยเอามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาชำระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ทั้งนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยจะยังคงมีจำนวนเท่ากับกรมธรรม์เดิม
***
EXTRA DIVIDEND เงินปันผลพิเศษ
- เงินปันผลซึ่งผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากเงินปันผลปรกติในกรณีที่ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการมีกำไรเพิ่มขึ้น หรือในกรณีอื่น
***
EXTRA PREMIUM เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
- เบี้ยประกันภัยที่เรียกเพิ่มจากอัตราเบี้ยประกันภัยปรกติเนื่องจากการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ในการประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลถ้าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดี หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปรกติ จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
***

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์