เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 คำศัพท์ประกันชีวิต


IMMEDIATE ANNUITY เงินรายปีจ่ายทันที
- การประกันเงินรายปี ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ผู้รับเงินรายปีทันทีหลังจากที่ตกลงทำประกันภัยระยะหนึ่ง อาจเป็น 1 , 3 , 6 เดือน หรือ 1 ปี
***
INCOME BOND กรมธรรม์ค้ำประกันเงินได้
- ดู retirement annuity
***
INCOME POLICY กรมธรรม์จ่ายเงินได้ประจำ
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือแบบสะสมทรัพย์ ที่จ่ายเงินได้ประจำเป็นรายเดือน แทนการจ่ายเงินก้อนจำนวนเดียว
***
INCONTESTABLE CLAUSE ข้อกำหนดไม่โต้แย้ง
- ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะระบุเงื่อนไขว่า ผู้รับประกันภัยจะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาไม่ได้ ถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนด คือ 5 ปี ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ 2 ปีตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของผู้รับประกันบางราย ตัวอย่าง เช่น ถ้าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนทำสัญญาและผู้รับประกันภัยมารู้เมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิ์บอกล้างสัญญา
***
INCREASED VALUE AND EXCESS LIABILITIES POLICY
กรมธรรม์มูลค่าส่วนเกิน
- มีความหมายเหมือน excess value policy
***
INCURRED BUT NOT REPORTED (I.B.N.R.)
เกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์)
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังมิได้มีการรายงานให้บริษัทประกันภัยทราบ ในการสำรองค่าสินไหมทดแทนค่าจ้าง จะต้องจัดสรรเงินสำรองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้มีการรายงานไว้ด้วย
***
INCURRED LOSSES ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับไม่ว่าความเสียหายนั้นจะมีการชำระค่าสินไหมทดแทนแล้วหรือยังมิได้มีการชำระก็ตาม
***
INCURRED LOSS RATIO อัตราส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
- อัตราส่วนระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ คิดเป็นร้อยละ
***
INDEX ANNUITY เงินรายปีตามดัชนี
- เงินรายปีที่ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้แน่นอน แต่จะเปลี่ยนแปรไปตามดัชนีค่าครองชีพแต่ละปี
***
INSTALMENT PREMIUM เบี้ยประกันภัยผ่อนชำระ
- ในการประกันชีวิตจะกำหนดการชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี แต่ผู้เอาประกันชีวิตสามารถผ่อนชำระเป็นงวด ๆ เช่น งวดละ 3 เดือน ได้ ดังนั้น ถ้าหากผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมระหว่างปี ผู้รับประกันจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยให้ครบปี โดยหักจากเงินเอาประกันชีวิตที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
***
INSURANCE AGENT ตัวแทนประกันภัย
- ผู้ซึ่งรับประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน ตัวแทนประกันภัยอาจเป็นลูกจ้างของผู้รับประกันภัยหรือบุคคลภายนอกก็ได้
***
INSURANCE BROKER นายหน้าประกันภัย
- ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย โดยได้รับบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
***
INSURED; ASSURED ผู้เอาประกันภัย
- บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย ในการประกันชีวิต คำ insured หรือ assured หมายถึง 1. ผู้เอาประกันภัย บุคคลที่ทำสัญญาเอาประกันชีวิตกับผู้รับประกันภัย 2. ผู้เอาประกันชีวิต บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว้ในกรณีที่บุคคลนั้นทำสัญญาเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เอาประกันภัยกับผู้เอาประกันชีวิตก็จะเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ดู assurance และ insurance ประกอบ)
***
INTEREST PROFIT กำไรจากดอกเบี้ย
- เงินส่วนเกินระหว่างดอกเบี้ยที่คำนวณกำหนดไว้ในเบี้ยประกัน กับดอกเบี้ยที่ได้รับจริงในการลงทุน
***
INTERIM BONUS เงินปันผลระหว่างกาล
- การกำหนดอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น จะกำหนดขึ้น ณ วันคำนวณประเมินพันธะหนี้สินของผู้รับประกันชีวิต ในกรณีที่กรมธรรม์ฉบับใดถึงกำหนดหรือผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนที่จะมีการคำนวณประเมินพันธะหนี้สินครั้งต่อไป เพราะกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ฉะนั้นจึงมีการกำหนดโบนัสระหว่างกาลขึ้นเพื่อจะจ่ายเงินปันผลให้กรมธรรม์เหล่านั้น และโดยทั่วไปจะใช้อัตราที่ได้ประกาศไว้แล้วครั้งหลังสุด
***
INTERMEDIATE POLICY กรมธรรม์แบบประสม
- กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมีลักษณะของการประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญกับประเภทอุตสาหะ ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะเล็กน้อย
***
INTER-VIVOS TRUST ทรัสต์มีผลระหว่างมีชีวิต
- ทรัสต์ที่มีผลในระหว่างที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ยังมีชีวิตอยู่
***
INTESTATE ผู้ตายไม่มีพินัยกรรม
- เจ้ามรดกที่มิได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
***
INVALIDITY ความไม่เหมาะสมประกอบ
- ในการประกันสังคมหรือการประกันสุขภาพ หมายถึง การเกิดทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ
***
IRREGULAR PREMIUM เบี้ยประกันภัยไม่สม่ำเสมอ
- เบี้ยประกันภัยที่เปลี่ยนวิธีชำระจากรายเดือนหรือรายงวดเป็นอย่างอื่น
***
IRREVOCABLE TRUST ทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
- ทรัสต์แบบหนึ่งที่ผู้ก่อตั้งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์