เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 คำศัพท์ประกันชีวิต


CAPITAL SUM จำนวนเงินก้อน
- จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อมีการเรียกร้องตามสัญญา
***
CASH BONUS เงินปันผลเงินสด
- เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นเงินสด ซึ่งต่างจากเงินปันผลเพิ่มพูน ( ดู reversionary bonus)
***
CASH OPTION สิทธิเลือกเงินสด
- สิทธิที่จะเลือกรับเงินสดแทนผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น
***
CASH REFUND ANNUITY เงินรายปีชนิดจ่ายคืนเงินสด
- การจ่ายเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินส่วนที่ยังจ่ายไม่ครบให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงินก้อน หากผู้รับเงินรายปีถึงแก่กรรมก่อนรับเงินรายปีครบจำนวนที่ผู้รับประกันภัยสัญญาจะจ่าย
***
CASH SURRENDER VALUE; SURRENDER VALUE
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
- ดู cash value
***
CASH VALUE มูลค่าเงินสด
- เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปตั้งแต่ 2 หรือ 3 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นจะเกิดมูลค่าขึ้นมูลค่านี้เรียกว่า มูลค่าเงินสด ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาถึงกำหนด ผู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้เรียกว่า มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต (cash surrender value หรือ surrender value)
***
CEASING AGE อายุสิ้นเกณฑ์
- อายุที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันสุขภาพหรือสัญญาประกันอุบัติเหตุ ซึ่งแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตว่า เมื่อถึงอายุนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง
***
CERTIFICATE ใบรับรอง
- ใบสำคัญที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตประเภทกลุ่มแต่ละคนถือไว้เป็นหลักฐานแทนกรมธรรม์
***
CHARTERED LIFE UNDERWRITER(C.L.U.)
วุฒิบัตรซีแอลยู
- วุฒิบัตรที่ American College of Life Underwriters มอบให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติและผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตตามมาตรฐานกำหนด
***
CHILD'S DEFERRED ASSURANCE
การประกันชีวิตผู้เยาว์เลื่อนกำหนด
- การประกันชีวิตผู้เยาว์โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เยาว์ถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นต้นไป
***
CHOSE IN ACTION สิทธิประโยชน์อนาคต
- ทรัพยสิน์ที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย เช่น ผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
***
CLEAN-UP FUND; FINAL EXPENSES FUND
ทุนสำรองสุดท้าย
- เงินที่ต้องสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าทำศพ
***
COLLATERAL ASSIGNMENT การโอนสิทธิบางส่วน
- การมอบโอนสิทธิบางส่วนในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักค้ำประกันหนี้ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม เจ้าหนี้จะมีสิทธิรับประโยชน์ตามจำนวนที่ลูกหนี้ติดค้างอยู่ ส่วนที่เหลือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเป็นผู้รับ
***
COLLECTING BOOK สมุดเก็บเบี้ยประกันภัย
- สมุดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บเบี้ยประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมของตัวแทนประกันชีวิต
***
COLLECTOR ผู้เก็บเงิน
- พนักงานเก็บเงินหรือตัวแทนประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัย
***
COMBINATION COMPANY บริษัทประกันชีวิตแบบรวม
- บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญ และประเภทอุตสาหะ
***
COMMISSION ค่าบำเหน็จ
- เงินตอบแทนให้แก่ตัวแทน หรือนายหน้าสำหรับเป็นค่าบริการ เช่น การจัดให้มีการประกันภัย
***
COMMISSIONERS' 1941 STANDARD ORDINARY TABLE
ตารางมรณวิสัย ซีเอสโอ 1941
- ตารางมรณวิสัยประเภทสามัญมาตรฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นตามประสบการณ์ของบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1930-1954 ตารางนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1941 เป็นตารางมรณวิสัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในการใช้ในการคำนวณหาเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและเงินสำรองประกันภัยขั้นต่ำ
***
COMMISSIONERS' 1958 STANDARD ORDINARY TABLE
ตารางมรณวิสัย ซีเอสโอ 1958
- ตารางมรณวิสัยประเภทสามัญมาตรฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นตามประสบการณ์ของบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1950-1954 ตารางนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1958 เป็นตารางมรณวิสัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในการใช้ในการคำนวณหาเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและเงินสำรองประกันภัยขั้นต่ำ
***
COMPOUND REVERSIONARY BONUS
เงินปันผลเพิ่มพูนทบต้น
- เงินปันผลที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งแทนที่จะรับเป็นเงินสด กลับนำไปบวกเพิ่มในจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนี้จะนำมาเป็นฐานคำนวณเงินปันผลครั้งต่อไปจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งร่วมเงินปันผลที่บวกเพิ่มนั้นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม
***
CONCEALMENT
การปกปิดข้อความจริง
- การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงข้อความจริงที่ผู้เสนอขอเอาประกันภัยได้รับรู้มา ถ้าข้อความจริงที่ไม่บอกกล่าวนั้นเป็นสาระสำคัญสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ
***
CONSIDERATION ค่าต่างตอบแทน
- การตอบแทนที่คู่สัญญาจะต้องให้แก่กัน เช่น ในสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญษต่างตอบแทนคู่สัญญาจะต้องตอบแทนกันและกัน โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย ส่วนผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้เงินให้เมื่อเกิดเหตุ (การทรงชีพหรือมรณะ) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
***
CONSTANT PREMIUM เบี้ยประกันภัยคงที่
- เบี้ยประกันภัยที่ไม่แปรผันตามเวลา เช่น เบี้ยประกันชีวิต
***
CONTINGENCY FUND กองทุนฉุกเฉิน
- เงินกองทุนที่ตั้งสำรองไว้ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือความจำเป็นที่ไม่คาดหมายขึ้น
***
CONTINGENCY RESERVE เงินสำรองฉุกเฉิน
- เงินสำรองที่จัดสรรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเผื่อขาดเผื่อเหลือ
***
CONTINGENT ASSURANCE การประกันชีวิตมีเงื่อนไข
- การประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น มีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่นาย ค ก็ต่อเมื่อนาย ก และนาย ข ได้ถึงแก่กรรมก่อนนาย ค
***
CONTINGENT BENEFICIARY
ผู้รับประโยชน์มีเงื่อนไข
- บุคคลซึ่งได้รับการระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนแรกถึงแก่กรรมไปก่อน หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย
***
CONTINGENT BONUS เงินปันผลมีเงื่อนไข
- เงินปันผลที่มีเงื่อนไข เช่น มีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีชีวิตรอดอยู่นับแต่วันประกันชีวิตเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี
***
CONTINGENT DEBT หนี้มีเงื่อนไข
- จำนวนเงินที่จะมาหักออกจากจำนวนเงินเอาประกันชีวิต ถ้าผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ถ้าผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรมภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเอาประกันชีวิต ให้หักจำนวนเงินเอาประกันชีวิตลงร้อยละ 30
***
CONTINGENT SURVIVORSHIP ASSURANCE
การประกันชีวิตมีเงื่อนไขทรงชีพ
- การประกันชีวิตร่วมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้ เช่น การประกันชีวิตร่วมของ นาย กและนาง ข สามีภรรยา โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะจ่ายเงินให้เฉพาะเมื่อผู้ทรงชีพเป็นนาย ก ถ้าผู้ทรงชีพเป็นนาง ข กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ
***
CONTINUATION OPTION สิทธิเลือกต่อประกันชีวิต
- สิทธิเลือกสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม หรือการประกันสุขภาพกลุ่มถาวร ที่ให้สิทธิ์ว่าเมื่อแต่ละบุคคลออกจากกลุ่มแล้ว สามารถเลือกเอาประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแบบถาวรต่อเนื่องไปในนามของตนเองได้
***
CONVERTIBLE TERM ASSURANCE
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่แปลงได้
- การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ที่มีเงื่อนไขกำหนดว่า ผู้เอาประกันชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประกันชีวิตแบบอื่นได้
***
COOLING-OFF PERIOD ระยะปลอดพันธะ
- ระยะเวลาที่ให้โอกาสแก่ผู้เอาประกันชีวิต เช่น 1-2 เดือน นับแต่วันที่ออกกรมธรรม์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า จะเอาประกันชีวิตต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์จะเอาประกันชีวิตก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ภายในกำหนด โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว
***
COST OF INSURANCE ค่าประกันภัย
- 1. จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับคืน
2. ในทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยเสี่ยงที่จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย วิธีคำนวณคือ ใช้อัตรามรณะของอายุปัจจุบันของบุคคลหนึ่งคูณด้วยจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ (net amount at risk)
***
COUNTER LIFE บุคคลสมทบ
- ชีวิตของบุคคลที่สมทบอยู่ในการประกันชีวิตมีเงื่อนไขทรงชีพ (contingent survivorship assurance) เมื่อบุคคลนี้ถึงแก่กรรมจะทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญา (ดู contingent survivorship asurance ประกอบ)
***
COUPON POLICY กรมธรรม์ชนิดคูปอง
- กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งบริษัทประกันชีวิตรับรองที่จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยออกเป็นคูปอง
***
CREDIT LIFE ASSURANCE การประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อ
- การประกันชีวิตของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้อาจเป็นผู้จัดให้ หรือลูกหนี้เป็นผู้เอาประกันชีวิตเอง โดยมีเจ้าหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ในกรณีที่ลูกหนี้ถึงแก่กรรมก่อนชำระหนี้หมด
***
CREDITOR LIFE INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อเจ้าหนี้
- มีความหมายเหมือน credit life assurance
***
CROSS PURCHASE AGREEMENT ข้อตกลงไขว้
- ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งต่างตกลงเอาประกันชีวิตของกันและกันโดยมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ ของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีของหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการสืบต่อธุรกิจนั้น เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์