เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต

PAID-UP ADDITION การเพิ่มใช้เงินสำเร็จ
- การใช้เงินปันผลซื้อเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยแบบเดียวกัน โดยปรกติกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขในการเลือกรับเงินปันผลได้หลายวิธี การใช้เงินปันผลซื้อเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำเร็จเป็นวิธีหนึ่ง
***
PAID-UP POLICY กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
- กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่กรมธรรม์คงให้ความคุ้มครองต่อไปตามเงื่อนไขที่ปรากฎในสัญญา
***
PAID-UP VALUE มูลค่าใช้เงินสำเร็จ
- จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมีเงื่อนไขให้สิทธิเลือกอันไม่อาจริบได้ (non-forfeiture option) เมื่อไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับจำนวนเงินดังกล่าวเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม หรือเมื่อสัญญาครบกำหนด
***
PARTIAL DISABLEMENT ทุพพลภาพบางส่วน
- สภาพร่างกายที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อย ลงกว่าปรกติ แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏิบัติงานได้บ้าง
***
PARTICIPATING POLICY กรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล
- กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขในการแบ่งปันเงินส่วนเกิน (surplus) ที่เกิดขึ้นแต่ละปีให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
***
PAYOR INSURANCE การประกันชีวิตผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
- การประกันชีวิตของผู้ปกครองหรือบิดามารดาร่วมกับการประกันชีวิตผู้เยาว์ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้ปกครองถึงแก่กรรมลง ผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยตลอดไปจนสัญญาครบกำหนด
***
PENSION ANNUITY เงินรายปีบำนาญ
- ดู retirement annuity
***
PERMANENT DISABLEMENT ทุพพลภาพถาวร
- การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยถาวร ไม่ว่าจะเป็นร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
***
PERMANENT HEALTH INSURANCE
การประกันสุขภาพแบบถาวร
- การประกันภัยทุพพลภาพที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุ การประกันภัยแบบนี้สามารถต่อสัญญาประกันภัยได้โดยสมัครใจของผู้เอาประกันภัยเอง จนถึงอายุตามที่ระบุไว้ของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัยจะต้องรับต่อสัญญาเสมอ
***
PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลในการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือการทุพพลภาพอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
***
PERSONAL INJURY
การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล
- การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่บุคคล แต่เนื่องจากคำนี้อาจมีความหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการกระทำใดๆในลักษณะเดียวกัน ฉะนั้นถ้าจะให้หมายถึงการบาดเจ็บทางร่างกายโดยเฉพาะควรใช้ศัพท์ การบาดเจ็บทางร่างกาย(bodyily injury)
***
PERSONAL LIABILITY INSURANCE
การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล
- การประกันภัยความรับผิดของบุคคลที่มีต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องความบาดเจ็บ และความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยประมาท
***
PERSONAL SURETY ผู้ค้ำประกันภัยส่วนบุคคล
- บุคคลที่เป็นผู้ค้ำประกันบุคคลอื่น
***
PHYSICAL HAZARD ภาวะภัยทางกายภาพ
- ภาวะหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหายเช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดู moral hazard ประกอบ
***
POLICY FEE ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
- ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ของผู้รับประกันภัย ซึ่งแตกต่างกับค่าเบี้ยประกันภัย ในการประกันชีวิตผู้รับประกันชีวิตบางรายจะกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็น 2 ส่วน คือ อัตราทั่วไปและค่าออกกรมธรรม์ ค่าออกกรมธรรม์นี้จะเพิ่มจากอัตราเบี้ยประกันภัยทั่วไป เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 60,000 บาท จะคิดค่าออกกรมธรรม์ 25 บาทต่อปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท สำหรับรายที่เกิน 60,000 บาทขึ้นไป จะคิด 150 บาทต่อกรมธรรม์ ส่วนอัตราทั่วไปนั้นจะนำไปคูณด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ว่าจะมีจำนวนมากน้อยเท่าใด
***
POLICY RESERVES เงินสำรองกรมธรรม์
- เงินสำรองที่ผู้รับประกันภัยได้จัดสรรไว้สำหรับใช้จ่ายตามข้อผูกพันในสัญญาประกันภัย
***
POST MORTEM DIVIDEND
เงินปันผลจ่ายหลังถึงแก่กรรม
- เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่กรรมก่อนครบปีกรมธรรม์ผู้รับประกันภัยก็จะต้องจ่ายให้ตามสัญญา โดยคำนวณเงินปันผลให้ตามส่วน
***
PRELIMINARY TERM PREMIUM
เบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้น
- เบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้นนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องรอเงินได้ตามฤดูกาล ได้มีโอกาสเอาประกันภัยก่อน โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อยในระยเริ่มต้นจาก 1-11 เดือน แต่ถ้าอายุของผู้เอาประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่ระยะเริ่มต้นจะสิ้นสุด เบี้ยประกันภัยก็จะต้องคิดตามอายุที่เพิ่มขึ้นนั้น
***
PREMIUM เบี้ยประกันภัย
- จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิต หรือได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้
***
PREMIUM ADVICE NOTE
บันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย
- บันทึกของนายหน้าประกันภัยที่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยหรือหน่วยงานที่ออกกรมธรรม์ทราบเกี่ยวกับการจ่ายหรือรับคืนเบี้ยประกันภัย ของผู้เอาประกันภัย
***
PREMIUM EARNED เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
- ส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้คุ้มครองผู้เอาประกันภัยไปแล้วตามระยะเวลา เบี้ยประกันภัยส่วนนี้ถือเป็นรายได้ของผู้รับประกันภัย
***
PREMIUM INCOME รายได้จากเบี้ยประกันภัย
- รายได้ของผู้รับประกันภัยจากการรับเสี่ยงภัย
***
PREMIUM NOTICE ใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย
- หนังสือที่ผู้รับประกันภัยส่งเตือนให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า จะถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันเมื่อใด
***
PREMIUM RATE อัตราเบี้ยประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยที่คิดเป็นจำนวนเงินต่อหน่วยของการประกันภัย
***
PREMIUM RECEIPT ใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย
- เอกสารที่แสดงว่าผู้รับประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัยไว้ถูกต้องแล้ว
***
PREMIUM REFUND PROVISION
เงื่อนไขคืนเบี้ยประกันภัย
- เงื่อนไขพิเศษในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งระบุว่า หากผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วตั้งแต่ระยะเวลาที่ กำหนดนั้นจนถึงวันที่ถึงแก่กรรมให้พร้อมกับเงินเอาประกันภัย แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะจ่ายให้เฉพาะเงินเอาประกันภัย เช่นกำหนดระยะเวลาไว้ 10 ปี ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมในปีที่12 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วของ2ปีหลังให้พร้อมกับเงินเอาประกันภัย แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมในปีที่8 ก็จะได้รับเฉพาะเงินเอาประกันภัยเท่านั้น
***
PRESENT VALUE มูลค่าปัจจุบัน
- เงินจำนวนหนึ่งที่เมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่จะได้รับในระยะเวลาที่กำหนด จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินต้นที่ต้องการ เช่น ค่าของเงิน 1 บาทเมื่อครบปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3 ต่อปี มีมูลค่าปัจจุบันตอนต้นปี เท่ากับ 0.97087 บาท
***
PROFIT COMMISSION ค่าบำเหน็จกำไร
- ค่าบำเหน็จที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เมื่อผู้รับประกันภัยต่อมีกำไรจากการรับประกันภัยต่อนั้น โดยกำหนดขึ้นจากผลของกำไรสุทธิที่ผู้รับประกันภัยต่อได้จากธุรกิจที่รับประกันภัยต่อไว้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนด
***
PROFIT-SHARING การแบ่งกำไร
- ระบบหนึ่งในโครงการประกันภัยบำนาญและสุขภาพแบบกลุ่มซึ่งกำหนดว่า ถ้าโครงการนั้นมีกำไร ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือจากการจ่ายค่าเสียหายที่จ่ายไปแล้ว โดยคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นงวดๆตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์