ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


KEYMAN PROTECTION

สวัสดิการกรรมการ คุ้มครองบุคคลสำคัญขององค์กรผ่านบัญชีนิติบุคคล สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ เป็นช่องทางเลือกใหม่ขององค์กร ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร เป็นทางเลือกใหม่ ของการบริหารภาษีนิติบุคคลที่ถูกต้อง


KEYMAN PROTECTION

 

อดีต

ปัจจุบัน

 • คุ้มครองชีวิต
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองสุขภาพ

 • สิทธิภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประกันชีวิตควบสุขภาพ
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน
 • ประกันชีวิตเพื่อเกษียณอายุ
 • คุ้มครองธุรกิจ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

ผู้บริหาร คือ ผู้มีศิลปะในการใช้คนให้ทำงานให้ตน จนประสบความสำเร็จและมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ 3 ส่วน คือ

 1. Direction ผู้บริหารคือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างวิสัยทัศน์และแนวทางเดินที่ชัดเจน
 2. Motivation ผู้บริหารคือ ผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นทีมงานได้
 3. Organization ผู้บริหารคือผู้ที่สามารถบริหารจัดการทั้งทีมงานและควบคุุมการเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้

ดังนั้น พอสรุปได้ว่าผู้บริหารคือผู้ที่นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ โดยมีวิสัยทัศน์และแนวทางที่ชัดเจน ด้วยการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน
TAX

ประโยชน์ของการประกันชีวิตผู้บริหาร ในด้านของบริษัท

 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อเพิ่มรายจ่าย เพื่อลดกำไร ทำให้เสียภาษีนิติบุคคลน้อยลง
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อลดรายจ่ายต้องห้าม ดีกว่าการสร้างรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรฐานทางบัญชีให้เหมาะสม กำไรต่อยอดขายไม่สูงเกินไป สำหรับกิจการที่ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่าย
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อลดเงินกู้ยืมกรรมการ บางกิจการเจ้าของนำเงินบริษัทไปซื้อทรัพย์สิน ใช้จ่ายส่วนตัว ทำให้มีปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการ ดังนั้นแทนที่จะซื้อประกันชีวิตส่วนตัว ก็ทำเอกสารให้เป็นบริษัทจ่ายให้ เงินคืนตามเงื่อนไขซึ่งไม่ต้องเสียภาษี ก็นำมาคืนให้กับบริษัท ลดบัญชีเงินกู้กรรมการ
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน กรณีกิจการใช้สินเชื่อธนาคาร ซึ่งมักจะต้องนำทรัพย์สินไปค้ำประกันวงเงินกู้
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเงินของกิจการ หากผู้บริหารหรือคีย์แมนเสียชีวิต กิจการอาจประสบปัญหายอดขายตก ผู้บริหารคนใหม่อาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ซึ่งหากมีเงินสดสำรองไว้ในระบบ จะช่วยแก้ปัญหาได้

ประโยชน์ของการประกันชีวิตผู้บริหาร ในด้านของกรรมการบริษัท

 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อสะสมทรัพย์ เป็นการออมเงินในอนาคตไว้ใช้จ่ายเอง หรือเป็นทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อกระจายการลงทุน
  KEYMAN PROTECTION
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณ
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองหนี้สิน
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนมรดก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลให้ยุ่งยาก
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนภาษี โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท

ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล

การเปลี่ยนภาษีนิติบุคคล ให้กลับกลายเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นสวัสดิการในรูปเงินออมพร้อมความคุ้มครองของกรรมการบริษัท โดยถูกต้องตามกฏหมายและเป็นที่ยอมรับจากสรรพากร เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้อง     ดำเนินการ

หน้าที่ของฝ่ายบัญชี ในการจัดทำบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะต้องหาวิธีการที่จะลดภาระภาษีให้มากที่สุด โดยการหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการเสียภาษีที่น้อยลง และจะดีแค่ไหนถ้าเสียภาษีปีละ 10ล้านแต่ได้คืนมา 3 ล้าน ด้วยวิธีซื้อสินค้าที่เป็นเงินสดที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้

วิธีการวางแผนลดหย่อนภาษีนิติบุคคล

การซื้อประกันชีวิตให้กรรมการ เป็นทางเลือกหนึ่งด้วยวิธีการนำเอาผลกำไรไปแปลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ในรูปแบบ     ของกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยนำกรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นเครื่องมือในการจัดระบบภาษีให้กับนิติบุคคล ซึ่งนำไปเป็นรายจ่ายได้ 100% ตามที่จ่ายจริง และไม่เสียเปล่า ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฏหมาย และกรมสรรพากรยอมรับ พอจะสรุปดังนี้

 • เป็นการใช้รายได้ของนิติบุคคล (บริษัท) ชำระเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ/พนักงาน เพราะบริษัทนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ (ตัดเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้)
 • บริษัทเสียภาษีนิติบุคคลลดลง เพราะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกันชีวิตที่เป็นค่าสวัสดิการพนักงานและกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ซึ่งตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะกลายเป็นเงินออมให้กับ       พนักงานตลอดสัญญา ประกอบกับระหว่างอายุกรมธรรม์ พนักงานของบริษัทยังได้รับความคุ้มครองอีกด้วย            
 • เป็นการจ่ายเงินผ่านระบบของบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นี่คือวิธีการประหยัดภาษี โดยนำเอาเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทออกให้กรรมการ ไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้หลายทาง

ประกันKEY MAN เพื่อประหยัดภาษี

ท่านเห็นด้วยไหมว่า....หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ "ผู้ที่ทำเงินให้กับธุรกิจของท่าน นั่นก็คือกลุ่มKEY MAN คู่หูคู่ใจและมือซ้ายมือขวา ในบริษัทท่านนั่นเอง ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้เกิดอะไรขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงเงินเพื่อคุ้มครองคีย์แมนพร้อมรับผลประโยชน์ตอบกลับในรูปแบบภาษีลอยนวล
(สำหรับ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม)

บางบริษัทประหยัดได้ 15 ล้านบาทต่อปี

บริษัทฯ มีสิทธิ์นำเงินออมที่ออกให้นั้น มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั้งหมดไม่จำกัด โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ถือเป็นโอกาสดีที่ทางบริษัทฯ ประหยัดเงินทุนหมุนเวียนได้ปีละ หลายล้านบาท ซึ้งถูกต้องตามกฎหมาย สรรพากรยอมรับ และไม่มีความเสี่ยงเพราะมีกรมธรรม์ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายของกรมการประกันภัย ที่จะต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขที่ระบุ เมื่อเทียบกับการนำเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลายเท่า การฝากเงินกับธนาคารปัจุบันถือว่ามีความเสี่ยง เพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมา รัฐบาลค้ำประกันแค่ไม่กี่ล้านเท่านั้น แถมผลตอบแทนก็ต่ำ และไม่มีผลประโยชน์ทางด้านประหยัดภาษี

ตัวอย่าง ง่ายๆถ้าทางบริษัทฯ แบ่งเงินออมปีละ 30,000,000 บาท ก็จะประหยัดเงินค่าภาษีปีละ 9,000,000 บาท (30 ล้าน คูณ อัตราภาษีนิติบุคคล 30% ) ถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินที่จ่ายออกไป 30 ล้านบาท เงินยังไม่หายไปใหน แต่จะได้คืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเงินฝากธนาคาร ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หลายสิบเท่า (ภาษีที่ประหยัดได้ + เงินปันผลรับ + ดอกเบี้ยรับ + ผลประโยชน์อื่น)
โครงการนี้เป็นการประยุกต์ กฏหมายสรรพากรให้เข้ากับวิธีการบริหารภาษี -มีกฏหมายรองรับตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สรรพากร (ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227,กค.0811/408 www.rd.go.th) สรรพากรสามารถเก็บภาษีในระบบได้มากขึ้น(เหมือนหวยบนดิน)

กลยุทธการบริหารภาษี ยกตัวอย่างง่ายๆ
สมมุติว่าบริษัทท่านมียอดขาย = 450,000,000 บาท/ปี
หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                = 350,000,000 บาท/ปี
เหลือกำไรก่อนหักภาษี          = 100,000,000 บาท/ปี

ถ้าบริษัทหรือห้างร้านท่านต้องเสียภาษี 30% ของกำไร เป็นเงินค่าภาษีนิติบุคคล  = 100,000,000 x 30% เท่ากับ 30,000,000 บาท ท่านจะเหลือกำไรหลังหักภาษีแล้ว = 70,000,000 บาท

ข้อดีจากโครงการนี้

(1)
หากท่านสามารถนำเอาเงิน 30,000,000 บาทที่ท่านจะต้องไปจ่ายให้กับสรรพากรจำนวนนี้ไปลงทุนในรูปแบบของการออมแล้วท่านจะได้สิทธิในการนำไปหักเป็นค่ารายจ่ายในการคำนวนกำไรก่อนหักภาษีได้ตามกฏหมาย ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ กค.0706/4227, กค.0811/408 www.rd.go.thจากเดิมท่านมีรายจ่ายในการคำนวนภาษี = 350,000,000 บาทหลังจากเข้าร่วม

 โครงการนี้แล้วรายจ่ายของท่านจะกลายเป็น 380,000,000 บาท ฐานกำไรในการคำนวนภาษีจะกลายเป็น 70,000,000 บาท เพราะฉะนั้นภาษีที่ท่านต้องจ่าย = 70,000,000 x 30% = 21,000,000 บาท จากโครงการนี้ทำให้ท่านประหยัดภาษีทันที 30,000,000 - 21,000,000 = 9,000,000 บาท/ปี

(2)
เงินจำนวน 30,000,000 บาท ที่นำไปลงทุนในรูปแบบการออมจะมีผลตอบแทนดังนี้ มีความคุ้มครองให้กับเจ้าของกิจการ 4 - 10 เท่าของเงินที่นำมาออม(4 x 30,000,000 = 120,000,000 บาท) หากเจ้าของกิจการเสียชีวิตและยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(3) มีเงินคืนทุกปีตามเงื่อนไขการคุ้มครองอย่างน้อย 2 % ของความคุ้มครอง(120,000,000 x 2% = 2,400,000 บาท) และได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(4)
มีเงินปันผลทุกปีจากการลงทุน 2-10% ไม่นำมาคิดภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

(5)
รูปแบบการบริหารภาษีที่ว่านี้มีหลากหลายแล้วแต่จุดประสงค์ของเจ้าของเป็นหลัก

แต่นอกเหนือจากผลประโยชน์ในรูปตัวเงินแล้ว หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ "ผู้ที่ทำเงินให้กับธุรกิจของท่าน นั่นก็คือกลุ่มKEY MAN คู่หูคู่ใจและมือซ้ายมือขวา ในบริษัทท่านนั่นเอง ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้เกิดอะไรขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงเงินเพื่อคุ้มครองคีย์แมนพร้อมรับผลประโยชน์ตอบกลับในแง่ของภาษีกลับคืนสู่บริษัทของท่าน อย่าทำเงินร่วงหล่นหาย

ปัญหาของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่สรรพากรไม่ให้ คือ มีการเลี่ยงภาษี กลัวการตรวจสอบ เท่านั้นเอง แต่สำนักงานบัญชียื่นภาษีกับสรรพากรอยู่แล้ว มีความสนิทสนมกันเป็นโอกาสอย่างดีเลยพี่

เลี่ยงภาษีแบบผิดกฎหมายทำไม? มาประหยัดภาษีแบบ


ถูกกฎหมายกันดีกว่า

 


      สนใจแบบประกัน  ประกันชีวิตผู้บริหารkeyman กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939