ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


ประกันชีวิต
แบบบำนาญ"สรรพากร ยืนยันการ ประกันชีวิตแบบบำบาญ จะมีผลบังคับใช้ได้กับเงินได้ปี 2553 นี้ "

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ให้ความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบของประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity Product) โดยให้มีการเพิ่มวงเงินการให้ หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นั้น นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ ประกันชีวิตแบบบำนาญที่จะสามารถนำมา หักลดหย่อนได้นั้น จะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และจะต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ให้กับ ผู้ เอาประกันในระหว่างปีหรือช่วงเวลาที่ ผู้เอาประกันได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต หรือก่อนกรมธรรม์มีอายุครบสัญญา และเมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี จะได้รับเงินคืน ( บำนาญ ) เป็นรายงวดเท่า ๆ กัน อย่างสม่ำเสมอจนถึงอายุ 85 ปีหรือมากกว่า นอกจากนั้น เงินบำนาญหรือเงินคืนที่ได้รับต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินก้อนหรือเงินอื่นที่คำนวณจากทุนประกัน โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินบำนาญคืนเมื่อได้ชำระเบี้ยประกันครบตามสัญญาแล้วสำหรับวงเงินส่วนที่ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นจำนวน 200,000 บาทนั้น ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันประเภทอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วต้อง ไม่เกิน 500,000 บาท แม้ว่าร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา แต่มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2553 ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป "


สรุป

ประกันชีวิต
ลดหย่อนภาษี

100,000

1. หากใครซื้อเติม 100,000 แรกแล้ว สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อปี

2. หากมี RMF + กบข. หรือกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบำนาญ + ประกันบำนาญนี้แล้ว
ต้องไม่เกิน 500,000

3. สำหรับประกันบำนาญ ซื้อได้ไม่เกิน 200,000 บาท

ประกันแบบบำนาญลดหย่อนภาษี "เมืองไทยบำนาญ" จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมสิทธลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทต่อปี ติดต่อ 089-7821110

แบบประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่ม 200,000 บาท

ประกันชีวิต บำนาญ 8555 จี 20 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยบำนาญ 8555จี20

ด้วยสิทธิการหักลดหย่อนภาษีเพิ่ม
สูงสุดอีก 200,000 บาทต่อปี**
รับเงินบำนาญทุกปี
ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 24% รวม
สูงสุดถึง 744%*
รับรองการจ่ายเงินบำนาญ
ด้วยการรับรองการจ่ายเงินบำนาญ
20 ปี
เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว
ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 600%*
 

ประกันชีวิต บำนาญ 8560 จี 15 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยบำนาญ8560จี15

สุขใจ...กับการวางแผนการออมเพื่อเตรียม

ความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต

เบาใจ...
กับสิทธิการลดหย่อนภาษีเพิ่ม 200,000

อุ่นใจ...
กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250 %*
 

ประกันชีวิต บำนาญ 8501/9901 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยบำนาญ 8501/9901

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
โดยไม่ต้องกังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต
เพื่อการวางแผนการเงินสำหรับอนาคต
เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตด้วยผลตอบแทนต่อเนื่องยามเกษียณ
เพื่อการจัดสรรเงินสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเป็นระบบ
 

ประกันชีวิต บำนาญ 8501D55และ D60 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยบำนาญ 8501ดี55/ดี60

ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียวหมดกังวลกับภาระ
 
ข้างหน้า.....อุ่นใจหลังวัยเกษียณ..

พร้อมสิทธลดหย่อนภาษี
ได้เพิ่ม
 
อีก 200,000 บาท/ปี
 

ประกันชีวิต บำนาญ 8560-9960 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยบำนาญ 8560/9960

ออมเงิน อายุครบ 60 ปี คุ้มครองนานถึง

อายุ 85 ปีและ 99 ปี
พร้อมเลือกรับ บำเหน็จ

หรือ บำนาญ เพื่อชีวิตที่มั่นคงในวัยเกษียณ
พร้อม

รับสิทธลดหย่อนภาษี
เพิ่มอีก 200,000 บาท
 

ประกันชีวิต บำนาญ 8555/9955 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยบำนาญ 8555/9955

ออมเงินเพียงอายุครบ 55 ปีคุ้มครองชีวิต

ยาวนานถึง 85 หรือ 99 ปี
ยิ้มรับความสุข

สบายหลังวัยเกษียณ
พร้อมลดหย่อนภาษี

เพิ่มได้
สูงถึง 200,000 บาท
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939