ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

เมืองไทย 8555 จี 20

จุดเด่นของแบบประกันภัยลดหย่อนภาษี

• การลดหย่อนภาษี  ด้วยสิทธิการหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี**
• รับเงินบำนาญทุกปี ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 24% * รวม
สูงสุดถึง 744%*
• รับรองการจ่ายเงินบำนาญ ด้วยการรับรองการจ่ายเงินบำนาญ
20 ปี
• เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 600%*


* เป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด กำหนดไว้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด100,000 บาท) และฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

อายุที่รับประกันภัย         
ระยะเวลาเอาประกันภัย  
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
การชำระเบี้ยประกันภัย
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม   
การตรวจสุขภาพ         

: 20 – 50 ปี
: ครบอายุ 85 ปี
: ครบอายุ 55 ปี
: 100,000 บาท
: รายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน 
: เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
: เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

บำนาญ 8555จี 20 ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

 ลักษณะแบบประกันภัย


หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี     
    นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ 
    หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา
    ประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยบำนาญ8555จี20 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939