มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทย 8560 จี 15

ประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท

จุดเด่นของ

• สุขใจ.....กับการวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต
• เบาใจ......กับสิทธิการลดหย่อนภาษี
• อุ่นใจ.....กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250 %*
• สบายใจ....กับเงินบำนาญรวมสูงสุดถึง 312 % * โดยรับเงินบำนาญ ปีละ 12 %*  ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์
  ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปีไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
• มั่นใจ.....กับการรับรองการรับเงินบำนาญ 15 ปี หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี
  โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้รับจนครบ 15 ปี**          
          * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
          ** ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย                      : 20 – 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ      : 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย                : รายปี ราย 6 เดือน และ ราย 3 เดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                  : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
การตรวจสุขภาพ                        : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2553

ประกันชีวิต บำนาญ 8560 จี 15 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

 


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

      1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี     
          นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
      2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ 
          หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
      3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
          ของบริษัทฯ

 


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยบำนาญ8560จี15 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310