เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 คำศัพท์ประกันชีวิต


DA COSA CLAUSE ข้อกำหนดญาติทางสายเลือด
- มีความหมายเหมือน blood relative clause
***
DEATH BENEFIT ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม
- จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม
***
DEATH-IN-SERVICE BENEFITS
ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมในหน้าที่
- เงินผลประโยชน์สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งถึงแก่กรรมในหน้าที่ อาจจะเป็นเงินก้อนหรือจ่ายเป็นงวดให้แก่ทายาท
***
DEBIT เขตรับผิดชอบของตัวแทน
- ผู้รับประกันชีวิตที่ขายกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะ จะแบ่งเขตการขายและเก็บเบี้ยประกันภัยให้ตัวแทนดูแลเป็นเขต เรียกว่า เขตรับผิดชอบของตัวแทนโดยปรกติจะมอบหมายให้ตัวแทนเก็บเบี้ยประกันภัยถึงบ้านผู้ถือกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยส่วนมากจะเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
***
DECLARATION OF BONUS การประกาศเงินปันผล
- มีความหมายเหมือน bonus declaration
***
DECREASING TERM INSURANCE
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย
- การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้เงินประกันชีวิตชำระหนี้ผ่อนส่งของตน ซึ่งจำนวนเงินต้นจะลดลงทุกปี การประกันชีวิตประเภทนี้ จำนวนเงินเอาประกันภัยก็จะลดลงทุกปี เท่ากับจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ และระยะเวลาประกันชีวิตจะเท่ากับเวลาที่ต้องผ่อนชำระหนี้ ซึ่งในปีสุดท้ายจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่ากับศูนย์และกรมกรรม์จะสิ้นผลบังคับ
***
DEFERRED ANNUITY เงินรายปีที่เลื่อนการรับ
- การประกันชีวิตแบบเงินรายปีที่ผู้รับเงินได้ประจำขอเลื่อนระยะเวลาการรับเงินออกไป เช่นหลังจากตกลงทำสัญญา 2 ปี
***
DEFERRED PERIOD ระยะรอรับผลประโยชน์
- ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบถาวร ซึ่งกำหนดว่า ระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่วันเกิดทุพพลภาพจะต้องผ่านพ้นไปก่อน จึงจะเริ่มจ่ายเงินผลประโยชน์ให้
***
DEFICIENCY RESERVE เงินสำรองส่วนขาด
- เงินสำรองที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจัดสรรเพิ่มเติมในงบดุล เมื่อเบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์แบบใดไม่พอเพียงหรือต่ำกว่าเงินสำรองตามเบี้ยประกันภัยสุทธิหรือเงินสำรองที่ปรับแล้ว
***
DEPENDENCY PERIOD INCOME เงินได้ระยะพึ่งพิง
- เงินได้ซึ่งผู้รับประกันชีวิตจ่ายให้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันชีวิต จนกระทั่งบุตรคนสุดท้ายเติบโตจนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้
***
DEPOSIT เงินฝาก
- 1.เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ฝากไว้ก่อนเพื่อที่จะกำหนดจำนวนที่แน่นอนภายหลัง
- 2.หลักทรัพย์ที่วางประกันไว้กับนายทะเบียน
- 3.เงินที่ผู้รับประกันภัยต่อวางไว้กับผู้รับประกันภัยโดยตรง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าสินไหมทดแทน
***
DISABILITY BENEFIT ผลประโยชน์ทุพพลภาพ
- ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ได้แก่ การได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยและได้รับเงินได้ประจำเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้
***
DISABILITY INCOME เงินได้ทุพพลภาพ
- เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพหรือสุขภาพ ที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพอันเนื่องจากความเจ็บไข้หรือประสบอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันชีวิตสามารซื้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่มเติมได้
***
DISABILITY PERCENTAGE TABLE
ตารางอัตราทุพพลภาพ
- ตารางที่แสดงถึงอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภท เช่น การสูญเสียสมรรถภาพของดวงตา แขน ขา นิ้วมือ ตารางนี้แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภทกับความทุพพลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณหาอัตราเบี้ยประกันภัย
***
DISABILITY PROVISION ข้อกำหนดเกี่ยวกับทุพพลภาพ
- ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายแบบที่ให้ความคุ้มครองการเกิดทุพพลภาพ ในข้อกำหนดนั้นกล่าวถึงขอบเขตของความคุ้มครองและจำนวนเงินผลประโยชน์ที่จะจ่ายเมื่อเกิดทุพพลภาพ
***
DISABLEMENT BENEFIT ผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ
- เงินที่จ่ายชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุบุคคล การประกันภัยความเจ็บป่วยหรือการประกันสุขภาพแบบถาวร เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มที่หรือบางส่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
***
DIVIDEND เงินปันผล
- เงินที่บริษัทประกันชีวิตจัดสรรจากเงินส่วนเกิน (surplus) ในปีบัญชีแต่ละปี จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล เป็นคำที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา(มีความหมายเหมือนbonus)
***
DIVIDEND ADDITIONS เงินปันผลเพิ่มความคุ้มครอง
- ในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทมีเงินปันผล ผู้เอาประกันชีวิตสามารถใช้เงินปันผลซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ (paid-up value)เป็นการเพิ่มเติมากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้แล้ว
***
DIVISIBLE SURPLUS เงินส่วนเกินที่แบ่งปันได้
- เงินส่วนเกินที่จัดสรรเพื่อแบ่งปันให้ผู้ถือกรมธรรม์ เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว เงินส่วนเกินนี้ก็จะขึ้นบัญชีเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือกรมธรรม์
***
DONOR POLICY กรมธรรม์บริจาค
- กรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีบุคคลอื่นซื้อให้และยกผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของกรมธรรม์
***
DOUBLE ENDOWMENT ASSURANCE
การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทวีคูณ
- การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งจะจ่ายเงินให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าเป็นการจ่ายเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนกรมธรรม์ครบกำหนด ก็จะจ่ายให้เพียงเท่าเดียว
***
DOUBLE INDEMNITY การชดใช้สองเท่า
- ในสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า จะชดใช้เงินผลประโยชน์ให้เป็น 2 เท่าในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่นถึงแก่กรรมหรือบาดเจ็บขณะที่โดยสารรถไฟหรือโดยสารลิฟต์สาธารณะ
***
DOUBLE INSURANCE การประกันภัยซ้ำซ้อน
- การประกันภัยซึ่งนำเอาภัยรายเดียวกันไปประกันภัยซ้ำซ้อนไว้มากว่า 1 บริษัท
***
DOUBLE PROTECTIONความคุ้มครองสองเท่า
- ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาจะจ่ายเงินเป็น 2 เท่า กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม
***

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์