เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต


MARGIN OF SOLVENCY ส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหมือนหนี้สิน
- มีความหมายเหมือน solvency margin
***
MASTER POLICY กรมธรรม์แม่
- กรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยอย่างเดียวแก่ผู้เอาประกันภัยหลายๆ คน หรือกรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองภัยหลายๆ ประเภทแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองรายเดียว โดยเพิ่มขึ้นจากภัยหลัก ผู้รับประกันภัยอาจออกใบรับรองการประกันภัยให้ผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละคนถือไว้ หรือบางกรณีอาจออกกรมธรรม์พิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยบางคนที่ได้รับการคุ้มครองบางส่วนของกรมธรรม์แม่ ในทางประกันชีวิตหมายถึงกรมธรรม์ที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่นายจ้างสำหรับการประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างแบบกลุ่ม ส่วนลูกจ้างแต่ละคนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นจะได้รับเอกสารแสดงว่ามีการเอาประกันชีวิต ในเอกสารนั้นจะระบุเฉพาะรายการสำคัญบางรายการ เช่น ชื่อผู้เอาประกันชีวิต อายุ และผลประโยชน์
***
MATURITY ครบกำหนด
- กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิตซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น
***
MATURITY BONUS เงินปันผลครบกำหนด
- เงินปันผลที่จะต้องจ่ายเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดตามสัญญา
***
MATURITY VALUE มูลค่ากำหนด
- จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ครบกำหนดหรือเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุสูงสุดตามที่กำหนด ไว้ในตารางมรณวิสัย
***
MEDICAL EXAMINATION การตรวจสุขภาพ
- ในการประกันชีวิตบางแบบจะกำหนดให้ผู้เอาประกันชีวิตต้องมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
***
MISSTATEMENT OF AGE
การแถลงอายุคลาดเคลื่อน
- การที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งอายุแก่ผู้รับประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือแตกต่างจากอายุที่เป็นจริงขณะทำสัญญาประกันชีวิต
***
MIXED COMPANY บริษัทประกันชีวิตแบบผสม
- บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นแต่มีข้อบังคับของบริษัทให้ผู้เอาประกันภัยมีส่วนในการควบคุมบริษัทและมีส่วนที่จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินส่วนเกินของบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างแน่ชัด
***
MODIFIED LIFE กรมธรรม์แปลงอัตรา
- กรมธรรม์ที่เปลี่ยนแปลงจำนวนเบี้ยประกันภัยจากปรกติ กล่าวคือ การชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเริ่มเอาประกันภัยประมาณ 3-5 ปี จะต่ำกว่าอัตราปรกติเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นเบี้ยประกันจะสูงขึ้นกว่าอัตราปรกติ เช่น ในการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะเวลา 20 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยปรกติเดือนละ 500 บาท ถ้าประกันชีวิตแบบกรมธรรม์แปลงอัตรา ในระยะแรกอาจเสียเบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 ปี หลังจาก 5 ปีไปแล้ว ก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย เดือนละ 600 บาท
***
MONTHLY DEBIT ORDINARY
กรมธรรม์สามัญรายเดือน
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญที่เก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน
***
MONTHLY INCOME CONTRACT
สัญญาประกันชีวิตแบบเงินได้รายเดือน
- การประกันชีวิตที่เป็นแบบผสมระหว่างกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบถาวรกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย (decreasing term insurance) ซึ่งกำหนดจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เมื่อเกิดมรณะและกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ ตกลงกันไว้ เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี โดยนับจากวันที่ทำสัญญา
***
MORALE HAZARD ภาวะภัยทางอุปนิสัย
- ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัย มิใช่การกระทำโดยเจตนาทุจริต เช่น การประมาทเลินเล่อ
***
MORAL HAZARD ภาวะภัยทางศีลธรรม
- ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย เช่น ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันชีวิตเพื่อหวังได้รับเงินจากผู้รับประกันชีวิต หรือผู้เอาประกันอัคคีภัยเจตนาวางเพลิงเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทน
***
MORBIDITY TABLE ตารางความเจ็บป่วย
- ตารางแสดงความร้ายแรงของโรคต่าง ๆ โดยแสดงอัตราความเจ็บป่วยของแต่ละโรคต่อจำนวนประชากรหรือต่อกลุ่มคนที่กำหนด
***
MORTALITY GAINS; MORTALITY SAVINGS
ส่วนได้จากตารางมรณวิสัย
- ส่วนแตกต่างอันเนื่องจากอัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าอัตรามรณะที่คาดการณ์ไว้ในตารางมรณวิสัย
***
MORTALITY TABLE ตารางมรณวิสัย
- ตารางที่ทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลสถิติการมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 100 ปี จัดทำเป็นอัตรามรณะของบุคคลในช่วงอายุต่าง ๆ ว่า อัตรามรณะในแต่ละช่วงอายุเป็นเท่าไร เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันชีวิต
***
MORTGAGE INSURANCE
การประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง
- การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายเงินค่าจำนองที่ยังติดค้างอยู่ให้ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม โดยปรกติจำนวนเงินที่จ่ายนี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจำนอง
***
MORTUARY DIVIDEND
- มีความหมายเหมือน post mortem dividend
***
MULTIPLE BIRTH INSURANCE การประกันภัยคลอดแฝด
- การประกันภัยที่สัญญาว่า จะจ่ายเงินให้จำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ ถ้ามีการคลอดบุตรแฝดและมีเด็กรอดตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
***
MUTUAL INSURANCE
การประกันภัยแบบสหการ
- การประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับบุคคลภายในกลุ่ม
***
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
บริษัทประกันชีวิตแบบสหการ
- บริษัทประกันชีวิตแบบหนึ่งที่ไม่มีทุนเรือนหุ้น โดยผู้ถือกรมธรรม์เป็นเจ้าของบริษัท บริษัทแบบนี้จะบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้เลือกและโดยทั่วไปจะขายกรมธรรม์เฉพาะประเภทที่มีเงินปันผลเท่านั้น
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์