เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 คำศัพท์ประกันชีวิต


GRACE PERIOD ระยะผ่อนผัน
- โดยปกติกรมธรรม์ประกันภัยจะมีเงื่อนไขผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไประยะหนึ่ง ประมาณ 30-60 วัน จากวันถึงกำหนดชำระ และในระหว่างระยะผ่อนผันนี้ สัญญาจะยังคงมีผลบังคับตามปกติ
***
GROSS SURPLUS เงินส่วนเกิน
- เงินส่วนเกินที่รวมถึงเงินสำรองส่วนขาดและเงินส่วนเกินอื่นที่เกิดจากการทำธุรกิจ และเงินส่วนเกินที่จะโอนเพื่อแบ่งปันแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งด้วย
***
GROUP INSURANCE การประกันภัยกลุ่ม
- การประกันภัยประเภทหนึ่งที่มีผู้เอาประกันภัยร่วมกันหลายคน โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน โดยปกติต้องเป็นกลุ่มบุคคลหน่วยงานเดียวกัน เช่น บริษัท สมาคม หรือสหภาพแรงงาน
***
GROUP LIFE INSURANCE การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
- การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งคุ้มครองบุคคลทีมีผลประโยชน์อย่างเดียวกัน เช่น ลูกจ้างของบริษัท สมาชิกสมาคม หรือสหภาพ ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์หลักให้แก่นายจ้าง สมาคมหรือสหภาพ ในฐานะเป็นผู้เอาประกันภัย โดยให้ลูกจ้างหรือสมาชิกสมาคมหรือสหภาพเป็นผู้เอาประกันชีวิต
***
GROUP UNDERWRITING การรวมกลุ่มรับประกันภัย
- กลุ่มผู้รับประกันภัยที่จัดรวมตัวกันเป็นศูนย์กลางการรับประกันภัย เพื่อการประหยัด และเพิ่มสมรรถนะในการรับเสี่ยงภัยของกลุ่มให้มากขึ้น
***
GUARANTEED ANNUITY เงินรายปีรับรอง
- การประกันชีวิตแบบเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้รับเงินรายปีเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้รับเงินรายปีผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่
***
GUARANTEED BONUS; GUARANTEED DIVIDEND
เงินปันผลรับรอง
- ในการประกันชีวิต เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งสำหรับเงินเงินส่วนเกินของบริษัท จำนวนเงินมากหรือน้อยแล้วแต่ผลกำไรที่บริษัทจะได้รับในอนาคต แต่เงินปันผลรับรองไม่ใช่เงินปันผลปรกติ เป็นเงินปันผลพิเศษ ที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามจำนวนที่คำนวณกำหนดไว้แน่นอนเพื่อจูงใจผู้ซื้อให้เห็นว่ามีเงินเพิ่มขึ้นทุกปี
***
GUARANTEED DIVIDEND POLICIES
กรมธรรม์รับรองเงินปันผล
- กรมธรรม์แบบเก่าที่ผู้รับประกันชีวิตรับรองที่จะจ่ายเงินปันผลตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
***
GUARANTEE DEPOSIT เงินวางประกัน
- เงินซึ่งผู้รับประกันภัยวางไว้กับองค์กรของรัฐเพื่อเป็นประกันต่อหนี้สินของผู้รับประกันภัย
***
GUARANTEED INSURABILITY
การรับรองรับประกันภัยเพิ่ม
- กรมธรรม์ประกันชีวิต อาจมีเงื่อนไขรับรองว่า ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเอาประกันภัยเพิ่มได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือต้องแสดงหลักฐานตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนด
***
GUARANTEED FUND กองทุนค้ำประกัน
- ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโยป (EEC) กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันภัยจัดสรรเงินกองทุนค้ำประกันภัยไว้ 1 ใน 3 ของเงินกองทุน (สินทรัพย์เหนือหนี้สิน) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามประเภทของการประกันภัย ถ้าบริษัทใดไม่จัดสรรเงินกองทุนค้ำประกันภัยไว้ จะต้องยื่นรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด
***

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์