เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต

SALARY SAVINGS INSURANCE
การประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน
- การขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่พนักงานของหน่วยงานโดยนายจ้างจะหักเงินเดือนของพนักงานทุกเดือนเป็นค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อชำระให้ผู้รับประกันชีวิต
***
SCHOOL FEES INSURANCE
การประกันชีวิตเพื่อการศึกษา
- การประกันชีวิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยจะจ่ายให้เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันชีวิถึงแก่กรรม (ดู educational insuranceประกอบ)
***
SELECT MORTALITY TABLE
ตารางมรณวิสัยคัดเลือก
- ตารางมรณวิสัยที่รวบรวมข้อมูลจากจำนวนผู้เริมเอาประกันภัย ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือภัยมาใหม่ๆ การคัดเลือกที่มีมาตรการในการตรวจสอบโดยผ่านการตรวจสุขภาพและการตรวจสอบอื่นๆแล้ว จะมีอัตราการตายต่ำ เช่น ผู้มีอายุ 30 ปี ที่เริ่มเอาประกันภัยจะมีอัตราการตายต่ำกว่าผู้มีอายุ 30 ปี ที่เอาประกันภัยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ตารางมรณวิสัยนี้จะแสดงทั้งอัตราการตายในแต่ละอายุและระยะเวลา โดยปรกติ ตารางมรณวิสัยคัดเลือกนี้เป็นตารางมรณวิสัยที่ผู้รับประกันภัยใช้ในการคำนวณเงินสำรอง หรือใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตรามรณช่วงคัดเลือกจะใช้เวลายาวนาน 10-15ปี แต่ในทางปฏิบัติกำหนดไว้5 ปี เมื่อช่วงคัดเลือกสิ้นสุดแล้วอัตรามรณะช่วงต่อไปเรียกว่า Ultimate Mortality Table ซึ่งจะนำไปใช้ในการประเมินหนี้สิน และใช้กับอัตราเบี้ยประกันภัยชนิดมีเงินปันผล
***
SHAREHOLDERS' SURPLUS
เงินส่วนเกินของผู้ถือหุ้น
- ส่วนเกินของทรัพย์สินที่มากกว่าหนี้สินในเงินกองทุนประกันภัย อันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
***
SINGLE PREMIUM เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
- เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อเริ่มทำสัญญาประกันชีวิตและมีผลให้ความคุ้มครองจนตลอดอายุสัญญา
***
SLIDING SCALE COMMISSION
ค่าบำเหน็จนายหน้าอัตราเลื่อน
- ค่าบำเหน็จนายหน้าที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยบางอย่าง โดยเฉพาะอัตราค่าบำเหน็จที่เพิ่มขึ้นตามกำไรของสัญญาประกันภัยต่อ
***
SOCIAL INSURANCE การประกันสังคม
- โครงการของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการในเรื่องการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่บุคคลในกรณีต่างๆ เช่น ความชรา ความเจ็บไข้ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความตาย หรือการว่างงาน เงินผลประโยชน์นี้จะจ่ายจากเงินกองทุนที่รวบรวมจากสมาชิกซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยหรือนายจ้างของบุคคลเหล่านั้น โดยทั่วไปการเข้าร่วมในโครงการประกันสังคมนี้จะเป็นการบังคับ
***
SOCIAL SECURITY หลักประกันสังคม
- มาตรการต่างๆที่ดำเนินการโดยรัฐบาลที่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลจากการขาดรายได้และในยามที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มาตรการหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ การประกันสังคม
***
SPECIAL BONUS เงินปันผลพิเศษ
- เงินปันผลพิเศษที่ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลนอกเหนือจากที่จ่ายตามปรกติธรรมดาแต่ก็มักจะไม่ค่อยปรากฏ
***
SUBSTANDARD LIFE ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน
- บุคคลที่มีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วไป มาตรฐานนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้กำหนดไว้
***
SUICIDE PROVISION เงื่อนไขอัตวินิบาตกรรม
- เงื่อนไขเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ว่า หากผู้เอาประกันภัยได้ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา ผู้รับประกันภัยจะไม่ต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลนั้น ในบางประเทศ ถ้าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วให้
***
SUM INSURED เงินเอาประกันภัย
- จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แบบกำหนดผลประโยชน์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดขึ้น หรือถ้าเป็นการประกันภัยแบบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ก็คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด
***
SUMS DUE POLICY กรมธรรม์เงินครบกำหนด
- กรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อที่คุ้มครองจำนวนเงินค่าบริการครบกำหนดจ่าย
***
SUPER PROFIT COMMISSION
ค่าบำเหน็จกำไรเพิ่มพิเศษ
- ส่วนเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากค่าบำเหน็จกำไรทั่วไปที่จ่ายตามสัญญาประกันภัยต่อ
***
SUPERVISORY AUTHORITY หน่วยงานควบคุมดูแล
- หน่วยงานของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานรัฐที่ทำหน้าที่ตรวจตราการดำเนินธุรกิจของผู้รับประกันในประเทศ เช่น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
***
SUPPLEMENTAL TERM INSURANCE
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม
- ข้อตกลงเพิ่มเติมที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตบางแบบ ซึ่งมีเงื่อนไขจะจ่ายเงินเพิ่มจำนวนหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
***
SUPPLEMENTARY ACCIDENT INSURANCE
การประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม
- การเอาประกันภัยอุบัติเหตุที่ผนวกกับกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอันตรายจากอุบัติเหตุ
***
SURPLUS เงินส่วนเกิน
- จำนวนเงินส่วนเกินของทรัพย์สินที่มากกว่าหนี้สินของกิจการประกันภัย
***
SURRENDER OF BONUSES
การเวนคืนเงินปันผล
- การประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล ผู้เอาประกันภัยสามารถเวนคืนเงินปันผลที่สะสมไว้โดยที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป ผู้เอาประกันภัยจะขอรับเป็นเงินสด หรือจะใช้เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายในอนาคตก็ได้
***
SURRENDER VALUE
- ดู cash value
***
SURVIVAL CERTIFICATE ใบรับรองการทรงชีพ
- ใบรับรองที่แสดงว่า ผู้รับเงินได้ประจำยังคงมีชีวิตอยู่
***
SURVIVORSHIP ANNUITY เงินรายปีสำหรับผู้มีชีวิต
- การประกันชีวิตที่มีข้อตกลงจ่ายเงินรายปี ในสัญญาจะระบุการจ่ายเงินรายปีหรือเงินได้ประจำให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม แต่ถ้าผู้รับประโยชน์ถึงแก่กรรมก่อนผู้เอาประกันชีวิตสัญญาเป็นอันสิ้นสุด สัญญาจ่ายเงินได้ประจำนี้จะจ่ายตราบเท่าที่ผู้รับประโยชน์มีชีวิตอยู่ เบี้ยประกันภัยจะต้องชำระต่อไปตราบเท่าที่ผู้เอาประกันชีวิตอยู่ เบี้ยประกันภัยจะต้องชำระต่อไปตราบเท่าที่ผู้เอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยู่หรือเมื่อผู้รับประโยชน์ถึงแก่กรรม กรมธรรม์จะไม่มีมูลค่าเงินสดหรือมูลค่าเงินกู้แต่หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยระยะหนึ่งแล้ว เงินสำรองที่เกิดขึ้นจะนำมาใช้แปลงกรมธรรม์เดิมเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จของเงินรายปีสำหรับผู้มีชีวิตนี้ได้
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์