ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


ประกันโรคมะเร็ง

จุดเด่นของแบบประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคมะเร็ง

• มอบความคุ้มครองโรคมะเร็งทั้งในระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลาม รวมสูงสุด 115% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม

          - เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในระยะก่อนลุกลาม* รับ 15% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
         
         - เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในระยะลุกลาม** รับ 100 % ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม

• ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่งเนื่องจากโรคมะเร็ง ทั้งระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลามสูงสุดไม่เกิน 180 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น

* หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
** หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะก่อนลุกลาม หรือวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. อายุที่รับประกันภัย 18 - 60 ปี  ( 61 - 70 ปีเป็นเบี้ยประกันภัยต่ออายุ )
2. ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน,  (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็งได้มากกว่า 1 สัญญา แต่เมื่อรวมแบบผลประโยชน์แต่ละสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักแต่ละกรมธรรม์ และเมื่อรวมทุกกรมธรรม์แล้วต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
    ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง และสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งอื่นทุกกรมธรรม์  ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้  เลดี้ และ สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้  เลดี้  พลัส แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
4. สัญญาเพิ่มเติมนี้ซื้อได้ในกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับและกรมธรรม์ใหม่
5. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบของบริษัท  โดยพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก


คุ้มครองโรคมะเร็ง โดย เมืองไทยประกันชีวิต


รายละเอียดของผลประโยชน์ที่คุณสามารถเลือกได้

โดย เมืองไทยประกันชีวิต


ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง  หรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือภายใน 60 วันภายหลังจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันที่ต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น
     บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด 6 ข้อ เช่น    
1. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน และผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้  ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  ประกันโรคมะเร็ง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
  
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939