ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ คิดส์

จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณเมื่อลูกน้อยของคุณเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ต้องใช้เงินมากมายในการรักษาเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอีกต่อไปเพียงคุณวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดี ด้วยการสละเงินออมส่วนน้อยในวันนี้เพื่อเป็นเงินก้อนใหญ่ในการรักษาพยาบาลให้กับลูกของคุณเองเมื่อยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในวันข้างหน้า


จุดเด่นของแบบประกันภัย


ชีวิตคุณไม่สะดุด…..กับผลประโยชน์รายวันสูงสุดถึง 365 วันเมื่อลูกของคุณต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
อุ่นใจ….กับ 4 ความคุ้มครอง ที่จะทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้น

1. คุ้มครอง
การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากถึง 12 โรค

2. คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

3. คุ้มครองการเสียชีวิต

4. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หมายเหตุ  - บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรณีข้อ 1-3 กรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียวและให้ถือว่าความคุ้มครองสิ้นสุดผลบังคับ

แผนความคุ้มครอง

 

แฮปปี้คิดส์

 

    

 

* ตามรายละเอียดข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์
**บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรณีข้อ 1กรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียว และให้ถือว่าความคุ้มครองข้อ 1 สิ้นสุดผลบังคับ
 ***เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่แสดงอาการภายหลัง 90 วันนับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือนับแต่วันที่อนุมัติให้ต่อสัญญาครั้งสุดท้ายเนื่องจากขาดการชำระเบี้ยประกันภัย และรวมถึงผลการวินิจฉัยการเจ็บป่วยและการผ่าตัด ดังต่อไปนี้
1. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
2. การผ่าตัดสมอง (Brain Surgery)
3. การสูญเสีย แขนและขา (Loss of Limbs)
4. ตาบอด (Blindness)
5. มะเร็ง (Cancer)
6. โรครูมาติกที่พบความผิดปกติหัวใจร่วมด้วย (Rheumatic Fever with Heart Involvement)
7. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
8. โรคข้อรูมาติกในเด็ก ชนิดรุนแรง (Severe Juvenile Rheumatoid Arthritis)
9. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
10. แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Severe Burns)
11. สมองอักเสบ (Encephalitis)
12. ไตวาย (Kidney Failure)

  ****กรณีเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ( ไอ.ซี .ยู)  หรือ โรงพยาบาลในต่างประเทศ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกเท่าหนึ่งของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ในข้อ 2 แล้วต้องไม่เกิน 365 วัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย :  1 ปี – 17 ปี ทั้งนี้ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 22 ปีหรือเท่ากับความคุ้มครองของ
       กรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
2. การชำระเบี้ยประกันภัย         :  รายปี, ราย 6 เดือน, และ ราย 3 เดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
       ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้
       โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

3. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์ที่ซื้อใหม่เท่านั้น
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายกรมธรรม์เดียวกันได้ (เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละสัญญา)
5. การตรวจสุขภาพ                    : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ  

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้คิดส์ มีทั้งหมด 4 ข้อใหญ่ คือ
1. ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
          ไม่คุ้มครอง การเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
                หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยการทำอัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัยหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

2. ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับผลประโยชน์การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 6 ข้อ  เช่น
          ไม่คุ้มครอง ถ้าการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
                2.1 การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะกระทำโดยตนเอง หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
                2.2 หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ด้วยการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่                     ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
                2.3 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า   “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือว่าเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  เป็นต้น

3. ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง มีทั้งหมด 4  ข้อ เช่น
           ไม่คุ้มครอง สำหรับกรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
                3.1 การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
                3.2 อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือนับจากวันที่บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา
               3.3 การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV) เป็นต้น

4. ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล มีทั้งหมด 23 ข้อ  เช่น
              ไม่คุ้มครอง สำหรับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
                    4.1 โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม     
                    4.2 โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                    4.3  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอ การผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์  เป็นต้น

 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


 

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยแฮปปี้คิดส์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939