มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939เฮลท์ รีเทิร์น แคช

ไม่ว่าคุณจะเจ็บหรือไม่คุณก็ยังคงมีแต่ได้กับได้

• เจ็บก็ได้รับเงิน หากคุณต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยผลประโยชน์รายวันสูงสุดถึง 3,000 บาท*
• ไม่เจ็บก็ได้รับเงิน ด้วยการรับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาของปีกรมธรม์ที่ครบรอบ 3 ปี **
• ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ด้วยความคุ้มครองชีวิต 10 เท่าของผลประโยชน์รายวัน
• เลือกได้เองตามความต้องการกับแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกถึง  3 แผน
 
* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 3,000
** รายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 5

 เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ระยะเวลาเอาประกันภัย           : 15 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : 15 ปี
• อายุที่รับประกันภัย                 : 18 - 55 ปี
• การตรวจสุขภาพ                   : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
• การชำระเบี้ยประกันภัย           :  รายปี
• การซื้อสัญญาเพิ่มเติม             : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

               (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)

เมืองไทยประกันชีวิต Health Return Cash

แผนความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
  1.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี          นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย    หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา     ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

               กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
  1.การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  2.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
                - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด  
                - ริดสีดวงทวาร
                - ไส้เลื่อนทุกชนิด
                - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
                - การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
                - นิ่วทุกชนิด
                - เส้นเลือดขอดที่ขา
                - เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น   
  3.การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพรวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
  4.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  5.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  6.การก่อการร้าย
  7.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ เป็นต้น


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยเฮลท์_รีเทิร์น_แคช กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310