มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทยรีไทร์เมนท์ แพลนเนอร์

 

คุณต้องการที่จะเกษียณอายุการทำงานเมื่อไร…..จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแบบไหน…..และต้องการมีเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณอายุประมาณเดือนละเท่าใด…..

                หากคุณไม่มีการวางแผนชีวิตของตนเองตั้งแต่ตอนนี้ คุณอาจจะต้องกลับมาตรากตรำทำงานในตอนสูงอายุเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเอง หรืออาจกลายเป็นภาระของลูกหลานในอนาคต

 การเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่เกษียณไปแล้ว จะยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต และทำให้ "การเกษียณ" เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับตนเอง ตลอดจนไม่ต้องเป็นภาระให้แก่ลูกหลาน “เมืองไทย รีไทร์เมนท์ แพลนเนอร์” ช่วยคุณได้ด้วย

          -  เงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี  เพื่อทำในสิ่งที่หวังให้เป็นจริง หรือต้องการนำไปลงทุน

เงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ อายุครบ 61-74 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังจากเกษียณอายุ

เงินครบสัญญา 55% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินยามเจ็บป่วยและไม่ต้องเป็นภาระแก่บุตรหลาน

        -  ความคุ้มครองชีวิต 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน


เงื่อนไขการรับประกันภัย

      
-  ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 75 ปี

     
  -  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 59 ปี

   
    -  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20-50 ปี
 

    
   -  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท

Retiremant Planner

หมายเหตุ: เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 

  

กราฟ :
 

 

  

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

 

 

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย รีไทร์เมนท์ แพลนเนอร์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310