ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

รีไทร์เมนท์ พลัส 60

จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 

ครบครัน... ด้วยเงินจ่ายคืนในทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเกษียณ หรือ หลังเกษียณ และ ลดหย่อนภาษีได้


 

   - รับ....เงินจ่ายคืนในช่วงก่อนเกษียณ 1%* ทุก 3 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 24 ปี ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 57 ปี รวมสูงสุด 12%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกัน)

   - รับ....เงินจ่ายคืน 40%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี

   -  รับ....เงินจ่ายคืนหลังเกษียณ เริ่มต้นที่ 15%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 61-65 ปี และ สูงสุดที่ 40%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 86-89 ปี  เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในอนาคต

คลอบคลุม… กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญารับเงินครบสัญญา 100 %* เพื่อไว้ใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิต

คุ้มค่า... ด้วยผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกัน)

คุ้มครอง... รับความคุ้มครองชีวิตไปจนถึงครบอายุ 90 ปีโดยสูงสุดถึง 400%* เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกหลาน 

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย
-      ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
-      ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 59 ปี
-      อายุที่รับประกันภัย : 20 - 50 ปี
-      จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
-      วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน,  และ ราย 3 เดือน
-      การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
-      การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 
หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต Retirement Plus 60 
 ลักษณะแบบประกันภัยเมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

เมืองไทยประกันชีวิต

 กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยรีไทร์เมนท์พลัส60 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939