เมืองไทยประกันชีวิต มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทย รีไทร์เมนท์ เซฟเวอร์

เกษียณอายุอย่างมั่นใจ ภายหลังการเกษียณอายุ คุณจำเป็นต้องมีเงินออมสะสมมากเท่าใด
จึงจะเพียงพอในการใช้จ่ายในช่วง หลังเกษียณ อายุ โดยที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย..เหมือนช่วงที่ยังสามารถหารายได้อยู่
..เพื่อการวางแผนที่ดีในการเกษียณอายุ กับ เมืองไทย รีไทร์เมนท์ เซฟเวอร์

จุดเด่นของแบบประกันภัย
           
1. แบบประกันภัยเพื่อการเก็บออมเงินด้วย.......เงินจ่ายคืน 4 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,6,9,12,15,18,21,24   และ เงินจ่ายคืน 10 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 27 ถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 39
           
2. สำหรับการวางแผนที่ดีเพื่อการเกษียณอายุด้วย.......เงินจ่ายคืน 118% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 26 และรับเงินครบสัญญา 50% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 40
           
3. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 40 ปี
  
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25  ปี
 
  - ชำระเบี้ยประกันภัยแบบ รายปี ราย 6 เดือน 
และ ราย 3 เดือน
  
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 50 ปี
 
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท

Muangthai Retirement Saver

 

 

 

หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  ณ วันเริ่มสัญญาและในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย รีไทร์เมนท์ เซฟเวอร์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310