ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


รุ่นใหญ่ไฟท์ 5 โรค


เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้กับ :โครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ ไฟท์ 5 โรค โครงการดีๆที่มอบให้คุณ ด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 5 โรค เพื่อให้คุณวางแผนอนาคตได้ด้วยตัวเอง
 (โรคมะเร็งระยะลุกลาม,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด,หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน,โรคสมองเสื่อม,ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร)
จุดเด่นของโครงการ
 •  มั่นใจได้ง่ายๆ....กับเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • สร้างหลักประกันที่คุ้มค่า.....ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 300,000 บาท*
 • ครอบคลุมทุกก้าวย่าง....กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อุ่นใจได้มากขึ้น....กับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 300,000 บาท* และคุ้มครองถึง 5 โรคร้ายแรง
 • สบายใจได้มากขึ้น...ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพให้กังวลใจ
  *กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 300,000 

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ระยะเวลาเอาประกันภัย  
   - แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 : ครบอายุ 90 ปี
   - สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง       : ครบอายุ 70 ปี

  2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
   - แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 : ครบอายุ 90 ปี
   - สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง       : ครบอายุ 70 ปี

  3. อายุของผู้เอาประกันภัย                           :  40 – 65 ปี

  4. การชำระเบี้ยประกันภัย                           : รายปี และรายเดือน

  5. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                            : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

  6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ

       7. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ไฟท์ 5 โรค ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดของโครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ไฟท์ 5 โรค ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน  สำหรับผู้เอาประกันภัยเก่าที่ถือกรมธรรม์แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 และยังมีผลบังคับอยู่จะสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ซึ่งแนบท้ายด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง ตามคำสั่งนี้ได้ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 รวมกันทั้งหมดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

ตารางความคุ้มครอง

**บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
***กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามคำจำกัดความของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่งในปีกรมธรรม์ที่ 1- 2 เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่งจะสิ้นสุดผลบังคับ 
      หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามคำจำกัดความของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอีซี่ ลีฟวิ่ง ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ทั้งแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่งจะสิ้นสุดผลบังคับ
    - เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

• กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง 
1.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

• ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
1.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2.สงคราม(ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย
3.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า  แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า  เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
4.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

• ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง
บริษัทจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของสัญาฉบับนี้ สำหรับการเจ็บป่วยที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

• สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด


      สนใจแบบประกัน  รุ่นใหญ่ไฟท์5โรค กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939