เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   0641165939

 


สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1

จุดเด่นของแบบประกันภัย
• ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวมิต้องกังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต
• ได้ผลประโยชน์แน่นอน 3% ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-9
• อัตราผลตอบแทนจากการออม (IRR) สูงสุด 4.20%
• เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหัก ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย              10 ปี       
2. ชำระเบี้ยประกันภัย                   ครั้งเดียว (single premium)
3. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย         1 ปี - 65 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ     50,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินเอาประกันภัยสูงสุด
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

ผลประโยชน์ตามแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
   • รับเงินจ่ายคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9 ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นจำนวน 9 ปี รวมรับ 27% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • รับเงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
     ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  สมาร์ทเซฟเวอร์10/1 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์