ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


เมืองไทย แทนใจจากลูก

    

จุดเด่นของ ประกันสุขภาพ โครงการเมืองไทย แทนใจจากลูก

 

ให้โครงการเมืองไทย แทนใจจากลูก เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เป็นคำตอบในทุกความกังวลของคุณ

ครอบคลุม .... ประกันสุขภาพด้วยแบบประกันภัยที่มีความคุ้มครองยาวนานที่เน้นทั้ง คุ้มครองชีวิต  สุขภาพ และ โรคร้ายแรง
คลายกังวล .... กับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาล  เนื่องด้วยสามารถเลือกรับผลประโยชน์ค่าห้องสูงสุด 3,000  บาทต่อวัน*
ครบเครื่อง .... ด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง  35 โรค
คุ้มสุดสุด .. โดยเบี้ยประกันภัยของ สัญญาเพิ่มเติม ที่ชำระ  สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี  สำหรับการทำ ประกันสุขภาพบิดา  -  มารดา   ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้ **


* กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 (300,000)  โดยบริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ที่ผู้เอาประกันภัยรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 
** เบี้ยประกันภัยเฉพาะการประกันสุขภาพของโครงการนี้  สามารถ  นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

หากคุณเป็นคนหนึ่ง... ที่ไม่กล้าแสดงความรักกับพ่อแม่ แต่ต้องการตอบแทนความรักของท่าน

หากคุณเป็นคนหนึ่ง... ที่ต้องการหาใครที่มาช่วยดูแลสุขภาพของพ่อแม่ของคุณ ในยามที่คุณไม่มีเวลามาดูแลท่าน

หากคุณเป็นคนหนึ่ง...
ที่ห่วงใยในทุกเรื่องของพ่อ แม่คุณ แต่คุณอยู่ห่างไกลจากท่าน

หากคุณเป็นคนหนึ่ง...
ที่ต้องการมอบของขวัญแทนใจ ที่สื่อความหมายของความรักที่คุณมีต่อพ่อแม่

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ระยะเวล
าเอาประกันภัย
  
ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี   :   ครบอายุ  90 ปี 
                   สัญญาเพิ่มเติม          : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  

ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี   :   ครบอายุ  90 ปี 
                    สัญญาเพิ่มเติม         : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ     
 
อายุที่รับประกันภัย
                   :   40  – 65 ปี
การตรวจสุขภาพ                      :  เป็นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

เมืองไทยแทนใจจากลูก

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยเฉพาะการประกันสุขภาพของโครงการนี้  สามารถ  นำไปใช้สิทธิหัก ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงและการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัทฯ รับประกันภัยหรือนับจากวันที่บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย  ดูแล  หรือดำเนินการรักษา
3. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย  มีทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัดการรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น   


      สนใจแบบประกัน  ประกันสุขภาพแทนใจจากลูก กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 ประกันสุขภาพ

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939