เมืองไทยประกันชีวิต มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทยธนทรัพย์ 25/15

วางแผนทางการเงินอย่างลงตัว สร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวให้ครอบครัว ด้วยแผนการออมที่ให้ทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนที่ดี และมั่นคง
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

•  รับประกันตั้งแต่อายุ     20 - 60 ปี

•  ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี

•  ชำระเบี้ยประกันภัยแบบ รายปี  ราย 6 เดือน 
และ ราย 3 เดือน 

•  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  100,000  บาท

•  สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้  โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

•  เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ  เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

•  เสนอขายเฉพาะข้าราชการและบุคคลในครอบครัว  โดยให้แนบสำเนาบัตร

ข้าราชการ  หรือบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. เท่านั้น

•  เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้ 

 สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เมืองไทย ธนทรัพย์ 25/15


 

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง  หรือแถลงข้อความเท็จ  บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญา  หรือวันต่ออายุกรมธรรม์  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี  นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย  หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย ธนทรัพย์ 25/15 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310