มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

บิ๊ก แคช แบ็ค

 

หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง...ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว แล้วถ้าเสาหลักต้องจากไป ภาระต่างๆจะตกไปที่ใคร
หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง..ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับการเดินทางที่เร่งรีบ กับภาวะความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง..ที่ไม่ต้องการเป็นภาระให้กับครอบครัว เมื่อคุณต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง..ที่กำลังมองหาแบบประกันภัยที่ให้ชำระเบี้ยประกันไม่แพง
                        
   ให้ “เมืองไทย บิ๊ก แค
 • คุ้มครอง...ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% * และ รับเพิ่มอีก 100%* หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ครบครัน...กับความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต
 • คุ้มค่า...กับเงินครบกำหนดสัญญา 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
 • ครอบคลุ
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย : 20 ปี (ยกเว้นความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ที่ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)

  2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี

  3. อายุที่รับประกันภัย  :  16 – 54 ปี

  4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท

  5. การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี

  6. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

  7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม  : สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ฯม
  ...ด้วยความคุ้มครองถึง 20 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10ปี  ช แบ็ค
  ” เป็นคำตอบของคุณในทุกความกังวล
 •  
   

   *กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานพิสูจน์ความทุพพลภาพจากผู้เอาประกันภัยโดยครบถ้วน พร้อมทั้งพิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ทุพลลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัท ฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
  **กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนครบกำหนดสัญญา และพิสูจน์ได้หลังจากวันครบกำหนดสัญญาว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญาที่บริษัท ฯ จ่ายดังกล่าวถือเป็นจำนวนเงินที่บริษัท ฯ มีสิทธิหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์จากการเรียกร้องผลประโยชน์การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรที่จะพึงจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
  ***เป็น % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว เฉพาะแบบประกันภัย เมืองไทย บิ๊ก แคช แบ็ค เท่านั้น
  หมายเหตุ   -ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1 หรือข้อ 2 เพียงกรณีเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ
  -เฉพาะเบี้ยประกันความคุ้มครองชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551

  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

  ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
  1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
  2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

  ข้อยกเว้นความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น
  1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

   

        สนใจแบบประกัน  เมืองไทยประกันชีวิต บิ๊กแคชแบ๊ค กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

   

   

       
   

  ชื่อ-สกุล

   

  เพศ

  หญิง   ชาย
   

  วันเกิด ว/ด/ป

    อายุ:
   

  ปัจจุบันอยู่จังหวัด

   

  จำนวนเงินเอาประกัน

   

  ชำระเบี้ยต่อปี

   

  สัญญาเพิ่มเติม

     ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
       โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
    ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
    เบอร์โทรศัพท์
    LINE ID  
    วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
    เวลา
    หมายเหตุ
    อีเมล์ของท่าน
  ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
     ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
       
   

   

   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

  yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

  www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310