มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20

 

จุดเด่นของแบบประกันภัยเมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20

• จ่ายสบาย..   ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพง เพียงวันละ 17 บาท*
• คลอบคลุม..
   ด้วยคุ้มครองการเสียชีวิต 100%**และรับเพิ่มอีกสูงสุด 100,000 บาท หากเสีย
ชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ***
• เบาใจ..          กับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 500 บาท กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล***
• คล่องตัว..     ด้วยเงินจ่ายคืน 10%**  ทุกๆ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 , 8 ,12, 16
• สุขใจ..           ด้วยเงินครบสัญญา 110%**เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการ
• คลายกังวล.. ด้วยการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร***

*ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน เดือนละ 500 บาท
** ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
***ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

• ระยะเวลาเอาประกันภัย        : 20 ปี 
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี 
• อายุที่รับประกันภัย              : 5 - 55 ปี 
• การชำระเบี้ยประกันภัย      : รายเดือนเดือนละ500บาท
• การตรวจสุขภาพ               : ไม่ตรวจสุขภาพ*
• การพิจารณารับประกันภัย   : รับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
• การซื้อสัญญาเพิ่มเติม         :  ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
  *บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะขอตรวจ และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม

แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20

 

                          สรุปรายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

หมายเหตุ   

 *ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย
  เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20  ณ วันเริ่มสัญญา
**เมื่อได้มีการจ่ายจำนวนเงินกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ โดยอุบัติเหตุ 
  ในอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน บริษัทจะจ่ายเพียงรายการเดียวเท่านั้น ให้ผลประโยชน์ ในกรณี เสียชีวิตหรือ สูญเสียอวัยวะ โดยอุบัติเหตุ และ        ผลประโยชน์เงินค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นอันสิ้นสุดลง โดย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัย สำหรับ กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ โดยอุบัติเหตุ และผลประโยชน์เงินค่ารักษาพยาบาลรายวัน  ออกจากเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับ   ตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
   หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา      ประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 13 ข้อ เช่น
1.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมืองการปฏิวัติหรือรัฐประหาร การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
3.การแท้งลูก
4.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
    หรือเยี่ยงสงคราม
5.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม  หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน มีทั้งหมด 5 ข้อ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากสาเหตุต่อไปนี้ บริษัทจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
1.การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
2.การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
3.การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
4.โรคหรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
5.การติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยยิ้มกว้าง 20/20 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310