ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


เมืองไทย คุ้มครองโรคมะเร็ง


จุดเด่น :
- คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 1,000,000 บาท
- เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง วันละ 5 บาท*
- เลือกความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 400,000 บาท
- ผลประโยชน์รายวัน เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง สูงสุดวันละ 5,000 บาท
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี
- สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(ทั้งนี้การรับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต)

* กรณีเพศหญิง อายุ 20 ปี เลือกแผนความคุ้มครองแผน 1 (100,000)

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
ระยะเวลาเอาประกันภัย

แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง : ครบอายุ 70 ปี**
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน : ครบอายุ 65 ปี**
**ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง : ครบอายุ 70 ปี**
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน : ครบอายุ 65 ปี**
**ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
อายุที่รับประกันภัย : 20 ปี – 60 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย :รายปี,ราย 6 เดือน,และราย 3 เดือน, 
การตรวจสุขภาพ : ไม่ตรวจสุขภาพ ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
บริษัทฯพิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน


แผนความคุ้มครองที่คุณสามารถเลือกได้มี 6 แผน

· กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี

1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ครั้งสุดท้าย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯxml:namespace prefix = o />

· ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็งมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. การเจ็บป่วย หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือภายใน 60วันภายหลังจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันที่ต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้นบริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็งอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด 6ข้อ เช่น

1. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็ง ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานและผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม

2. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นต้น


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยคุ้มครองโรคมะเร็ง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939