เมืองไทยประกันชีวิต มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

เมืองไทย GOLD

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการวางแผนทางการเงินที่ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

  

ท่ามกลางกระแสการเงินที่ถดถอย  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ  ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ และหลังจากหักภาษีแล้ว  ให้ผลประโยชน์ในระดับที่ขาดทุน

            บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของผลประโยชน์ในการออมเงินระยะยาว  และการปกป้องเงินออมของคุณด้วยการประกันชีวิต  บริษัทฯ ขอเสนอแบบประกัน “เมืองไทย GOLD” แบบประกันที่สามารถมอบผลประโยชน์ทั้งในด้านความคุ้มครองชีวิต และผลประโยชน์ที่คุ้มค่า เพื่อให้เป้าหมายในชีวิตเป็นไปอย่างมั่นคงและสดใส

 

อายุที่สามารถทำประกันภัย

อายุ 1 เดือน - 50 ปี

 

ผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด  500%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญา

                   “เมืองไทย GOLD” มอบผลประโยชน์ในทุก ๆ ช่วง ตลอดสัญญา

-          เริ่มต้นจากทุกสิ้นรอบ 4 ปี กรมธรรม์มอบเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รวม 50%

-          ปีกรมธรรม์ที่ 24 มอบเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาและหยุดชำระเบี้ยประกันภัย

-          ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 มอบเงินจ่ายคืนทุกปี ๆ ละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นปีที่ 39 รวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

-          ครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 40 รับเงินครบสัญญา 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

                  รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เมืองไทย GOLD

             คุ้มครองยาวนานกว่าที่จ่าย

            แบบประกันภัย “เมืองไทย GOLD” ชำระเบี้ยประกันภัย 24 ปี โดยรับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอา

ประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 24 และยังคงความคุ้มครอง 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ

วันเริ่มสัญญายาวนานต่อเนื่องถึงปีกรมธรรม์ที่ 40 โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป

 

ให้รางวัลชีวิตด้วยเงินจ่ายคืนทุกรอบปี

            ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 39 “เมืองไทย GOLD” ให้คุณมั่นใจกับชีวิตที่มั่นคง ด้วย

งินจ่ายคืนทุกรอบปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา รวมทั้งสิ้น 150 % ของจำนวนเงิน

เอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาและเมื่อครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 40 “เมืองไทย GOLD”  ยังมอบเงินครบสัญญา 

250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาอีกด้วย

 

  • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
กราฟ :
 

หมายเหตุ

– ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน 
ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ 


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย GOLD กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310