ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


โครงการเมืองไทย เลดี้ สมายล์

จุดเด่นของ โครงการเมืองไทย เลดี้ สมายล์
•
ยิ้มอุ่นใจ...กับ
  เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิต และ 15 โรคร้ายแรง
ยาวนานถึงอายุ 99 ปี*

•ยิ้มรับ...กับ
  ความคุ้มครองเพิ่มเติม หากตรวจพบ โรคร้ายแรงสำหรับสตรี เช่น โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก รับผลประโยชน์......สูงสุดถึง ***1,000,000 บาท***

•ยิ้มหายห่วง...กับ
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร***

อายุที่รับประกันภัย    :  ตั้งแต่ 25-45 ปี

(เฉพาะเพศหญิง)
สำหรับแบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น  (ในกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมตามความคุ้มครองของกรมธรรม์)
**สำหรับสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้  (แผนความคุ้มครอง 3)
***สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกา

หมายเหตุ  :    1.กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับตนเองเฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้ สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
                       2.กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับมารดา: เฉพาะ เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพของบิดามารดา ของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

รยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยหลัก)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
•ระยะเวลาเอาประกันภัย
         แบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น : ครบอายุ 99 ปี
                                                      สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

•ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
       แบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น : 20 ปี
                                                    สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

•อายุที่รับประกันภัย        :  ตั้งแต่ 25-45 ปี (เฉพาะเพศหญิง)
•การชำระเบี้ยประกันภัย : ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี
•การตรวจสุขภาพ          : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด*
•การซื้อสัญญาเพิ่มเติม   : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
*บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจ และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม

ตารางแผนความคุ้มครอง

 

 กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
•กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองชีวิต
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย   
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สำหรับโรคร้ายแรงบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจาก สาเหตุต่อไปนี้
1.การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำนิยามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด   
2.การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)
•กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ มีทั้งหมด 6  ข้อ เช่น
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.การดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติด
2.การใช้ยาโดยไม่มีคำสั่งแพทย์ ซึ่งตามกฏหมายแล้วชนิดยานั้นๆ ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์
3.ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV
โรค ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด

•กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยมี       ทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.พยายามฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร หรือ ทำร้ายตัวเอง
2.การบาดเจ็บทางร่างกาย ที่ได้รับผลอันสืบเนื่องมาจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือเดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่เป็นสายการบินพาณิชย์
3.การกระทำของผู้ปกครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยเลดี้สมายล์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939