มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

 


โครงการเมืองไทย โมเดิร์น มัม

รายละเอียดผลประโยชน์ “โครงการเมืองไทย โมเดิร์นมัม”

• มีเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีของกรมธรรม์ และเงินครบสัญญา รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง193% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี
• ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 155 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา พร้อมใช้ลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

อายุที่รับประกันภัย                  :  มารดา อายุ 18 -40 ปี 
                                            :  บุตร* อายุ แรกเกิด – 90 วัน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย    :  8 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย            :  20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  :  มารดา  150,000 บาท 
                                              :  บุตร*  100,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  :  มารดา  ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัย 
                                             :  บุตร*  แต่ละคนไม่เกิน 500,000 บาท และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบเมืองไทย ธนพันธุ์ ของมารดา
การตรวจสุขภาพ                 :  มารดา  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด 
                                         :  บุตร * ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การชำระเบี้ยประกันภัย        :  รายปี ,ราย 6 เดือน,และ ราย 3 เดือน

*มารดาจะมีสิทธิซื้อ”เมืองไทย ธนพันธุ์”  ให้บุตรตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ได้ต่อเมื่อกรมธรรม์ของมารดาเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ( โปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อ เมืองไทยธนพันธุ์ให้บุตรแรกเกิด – 90 วัน)

 

Modern Mom


ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัยเมืองไทยธนพันธุ์
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยโมเดิร์นมัม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310