ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


โครงการเมืองไทย Smart Lady


จุดเด่นของโครงการ

• ฉลาดที่ 1 รับความคุ้ครองโรคร้ายแรงสำหรับสตรี เช่น โรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งปากมดลูก หากตรวจพบ รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 1 ล้านบาท*
• ฉลาดที่ 2 รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออมโดยสามารถเลือกออมเงินได้ สูงสุดถึง 500,000 บาท*
• ฉลาดที่ 3 รับผลประโยชน์รายวัน เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน* สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง และสามารถ ใช้ลดหย่อนภาษีได้
* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000

เงื่อนไขการรับประกัน

• ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบประกันภัยออมทรัพย์ 20/14 : 20 ปี

สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยประกันภัยแบบออมทรัพย์ 20/14 : 14 ปี

สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

• อายุที่รับประกันภัย : ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี

• การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

• การชำระเบี้ยประกันภัย :  ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี

**เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

เมืองไทยประกันชีวิต Smart Lady

 

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
• กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองตามแบบประกันภัยออมทรัพย์ 20/14
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2 .กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ (Happy Lady) มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย หรือ โรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือ ภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ วันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น
• ข้อยกเว้นคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) มีทั้งหมด 23 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
2. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
3. การรักษาหรือการทำบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นต้น

ตัวอย่าง แบบประกันสุภาพสตรีอายุ 35 แผน 1

เมืองไทย Smart Lady


 

      สนใจแบบประกัน  โครงการเมืองไทย_Smart_Lady กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939