มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

เมืองไทย ยูแอล 1

เมืองไทยยูแอล 1 คุ้มครองมั่นคง ลงทุนคุ้มค่า

กรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการเปิดโอกาสลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามรูปแบบการลงทุนที่คุณเลือก และเป็นแบบประกันแรกที่กล้ารับประกันว่าคุณจะได้รับประกันผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำและมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่รับประกันไว้ ภายใต้การดูแลการบริหารกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยให้ความคุ้มครองถึง 10 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

ทำไมต้องเมืองไทยยูแอล 1 เท่านั้น

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองนานถึง 10 ปี
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์ที่สูงกว่าผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำทั้งกรณีเสียชีวิต และ กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
  • มีรูปแบบการลงทุนให้เลือกถึง 3 แบบ

เกณฑ์การรับประกันภัย เมืองไทยยูแอล1

ผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 5-55 ปี

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

- สำหรับผู้เอาประกันอายุ 5-50 ปี    : 75,000 บาท

- สำหรับผู้เอาประกันอายุ 51-55 ปี  : 100,000 บาท

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* กรณีชำระเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 3 ล้านบาท และทั้งนี้ให้นับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะแบบประกันภัยเมืองไทยยูแอล 1 และ เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 เพื่อพิจารณาตรวจสุขภาพ เท่านั้น

 *การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 รายละเอียดแบบประกันภัย เมืองไทย ยูแอล 1

  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  • อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
  • ผลประโยชน์แบบประกันภัย

1. กรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์รับ 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือ 130% ของมูลค่าการลงทุนขณะนั้น (อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

 2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำ หรือมูลค่าการลงทุนขณะนั้น (อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

เมืองไทย ยูแอล 1

รูปแบบการลงทุน

1. เมืองไทยยูแอล 1 สินทวีคูณ เป็นแบบที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ในขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำที่ 105% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย

2. เมืองไทยยูแอล 1 สินเพิ่มทรัพย์ เป็นแบบที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก โดยผสมผสานการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำที่ 115% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย

3. เมืองไทยยูแอล 1 สินยั่งยืน เป็นแบบที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ผสมผสานการลงทุนในเงินฝากและตราสารระยะสั้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 โดยไม่มีการลงทุนในตราสารทุน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำที่ 120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย 

สัดส่วนการลงทุน

  เป็นกราฟวงกลมเหมือนเดิมสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังของเมืองไทย ยูแอล 1

รูปแบบการลงทุน

ผลการดำเนินการย้อนหลัง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแตเปิดขาย

(1 ธ.ค.49)

เมืองไทยยูแอล 1

สินทวีคูณ

2.64%

3.42%

9.94%

17.63%

19.08%

เมืองไทยยูแอล 1

สินเพิ่มทรัพย์

2.30%

2.54%

6.31%

16.45%

18.61%

เมืองไทยยูแอล 1

สินยั่งยืน

2.03%

1.59%

2.85%

15.14%

18.15%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 53

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่  30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

คำเตือน : ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ 


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยยูแอล1 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310