มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทย ยูนิตลิงค์  1 (ชำระเบี้ยครั้งเดียว)

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่คุณสามารถกำหนดเองได้

-  เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต

-  เพิ่มความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง ผู้เอาประกันภัยสามารถออมเงินเพิ่มเติมกี่ครั้งและเมื่อไรก็ได้ตลอดสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 (ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์) เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้เอาประกันภัยทราบอย่างละเอียดชัดเจน

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ

เพิ่มอิสระในการลงทุนด้วยตนเอง ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และยังสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนต่างๆได้ตลอดอายุกรมธรรม์

ลักษณะของแบบประกันภัย เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1

1.  ชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว

2.  ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และครบอายุ 99 ปี

3.  เริ่มรับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี

4.  ผลประโยชน์

4.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน**
4.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง
1) จำนวนเงินเอาประกันภัย
2)มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน**ของวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯได้รับการแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย บวกด้วย 25% ของเบี้ยประกันภัยหลัก

 
* การจ่ายเงินดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้เอาประกันภัยจากบริษัทจัดการครบถ้วนทุกกองทุนเรียบร้อยแล้ว

เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1

** มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุน คูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราค่าการประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนหนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย_ยูนิตลิงค์_1 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310