มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

แฮปปี้ ชัวร์ 10/5

จุดเด่น เมืองไทย แฮปปี้ ชัวร์ 10/5

สบาย ๆ  : ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
ง่ายๆ     : ด้วยเงินปันผลพิเศษที่ชัดเจนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10
เนื่องจาก
มีการอ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 ปี
มั่นใจ   : ด้วยเงินจ่ายคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 -9 และเงินครบสัญญา 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
สะดวก : ด้วยเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
ถูกใจ   : ด้วยสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรม
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000  บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สมารถซื้อได้  โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหัก ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


เมืองไทยแฮปปี้ ชัวร์ 10/5

 

 

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะ เดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยแฮปปี้_ชัวร์_10/5 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310