ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI )

รับความคุ้มครอง 35 โรคร้ายแรงสูงถึง 400%

การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เป็นเรื่องที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ซึ่งหากป่วยขึ้นมาปัญหาและภาระต่างๆก็จะตามเป็นเงาตามตัว สัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ พร้อมช่วยเหลือคุณอย่างจริงใจ และให้ความคุมครองทันที เมื่อตรวจพบการเจ็บป่วยจาก 4 กลุ่มโรคร้ายแรง

โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Multiple Ci By Muangthai Life Assurance

กลุ่มที่ 1    กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ

 • การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Surgery)
 • หัวใจวาย (Heart Attack)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Valve Replacement)
 • การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)
 • ความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงในปอด (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
 • อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

กลุ่มที่ 2   กลุ่มโรคมะเร็ง

 • มะเร็ง (Cancer)
 • เนื้องอกในสมอง (Benign Tumor of The Brain)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต

 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 • โรคถุงน้ำในไตชั้นกลาง (Medullary cystic kidney)
 • โรคปอดเรื้อรัง (Chronic Lung Disease)
 • โรคตับเรื้อรัง (Chronic Liver Disease)
 • ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 • ไตวาย (Kidney Failure)

กลุ่มที่ 4   กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ

 • ภาวะอะแพลลิก หรือ ภาวะเสมือนพืช (Apallic Syndrome)
 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease)
 • โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anaemia)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria Meningitis)
 • ตาบอด (Blindness)
 • อาการหมดสติ (Coma)
 • หูนวก (Deafness)
 • สมองอักเสบ (Encephalitis)
 • อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 • แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 • โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neurone Disease)
 • โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)
 • โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Miscular Dystrophy)
 • อัมพาต (Paralysis)
 • โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
 • โรคโปลิโอ (Polรopmyelitis)
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Seleroderma)
 • โรคลูปัส หรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematasus) ที่มีภาวะไตอักเสบร่วมด้วย

 

จุดเด่น....ของแบบประกันภัย
1. มอบความคุ้มครองกับ 35 โรคร้ายแรง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง
2. รับทันที  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วย 35 โรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. ผู้เอาประกันภัยหยุดชำระเบี้ยประกันภัย  เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1  และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10  ปี  ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังต้องไม่สิ้นสุดผลบังคับไปก่อนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม
4. รับความคุ้มครองสูงสุด  400%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย : 18 – 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, และ ราย 3 เดือน,  (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. ระยะเวลาเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้ 
โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
4. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก  ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
          ทั้งนี้  เมื่อรวมแบบผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม  มัลติเพิล ซีไอ  กับจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรง  และสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ทุกกรมธรรม์ ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ และสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ พลัส  แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมต้องไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักแต่ละกรมธรรม์  และเมื่อรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
6. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
          จำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพประกอบด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก, จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง  และสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ  รวมกันที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัทไม่เกิน 5 ปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
          ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
 (1) การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(2) อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัทรับประกันภัยหรือนับจากวันที่บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย  ดูแล  หรือดำเนินการรักษา
(3) การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( AIDS and HIV )

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  มัลติเพิลซีไอ35โรคร้ายแรง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939