MUANGTHAIHAPPY.COM Slogan slogan slogan
Simple New simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 27 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1346 คน
16813 คน
1252527 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-02

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 P.A. อุ่นใจรักษ์(ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

* อาณาเขตการคุ้มครอง :  ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเป็นระยะเวลา 1 ปี
** ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะและอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์
*** บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

หมายเหตุ
:
- บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนตามผลประโยชน์ข้อที่ 1.1 ถึง 1.4 รายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
               - บริษัทจะไม่พิจารณารับประกันภัย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับ สูง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป  ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง  นักแสดงกายกรรม เทรนเนอร์ม้า ทหารหรือตำรวจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบินฯลฯ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย          : 1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : 1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย           : รายปี
การตรวจสุขภาพ                   : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การพิจารณารับประกันภัย        : เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง*

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1.เสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ**  จาก

1.1 อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

100,000

1.2 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน

200,000

1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

50,000

1.4 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน

100,000

2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 180 วันแรก)

20,000

3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ ที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ***

               3.1 เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  วันละ

               3.2 เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู ) ไม่เกิน 7 วัน วันละ      

 

 

300

600


อัตราเบี้ยประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี

1 เดือน - 60 ปี

สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2

สำหรับชั้นอาชีพ 3

990 บาท

1,500 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. อุ่นใจรักษ์ มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท(Disc herniation) กระดูกสันเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง การแข้งข้อ การกบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
5. การก่อการร้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้อันเนื่องมาจาก ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน  1 ปี นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับครั้งแรก


หมายเหตุ :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน   กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 


More


www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310