ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


P.A. Return Cash

จุดเด่น....

 -  ใจดี..ไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้เบี้ยประกันภัยคืน*
 
-  อุ่นใจได้อีก...โดยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สาธารณะ สูงสุดถึง 2,000,000** บาท
 
-  หมดกังวล..เพราะมีค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุด100,000 บ
และเงินชดเชยรายได้ วันละ 1,000 บาท
 
-  มั่นใจได้มากขึ้น...กับความคุ้มครองการเสียชีวิต,

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร, สูญเสียอวัยวะ ที่ครอบคลุมทั้ง

การนัดหยุดงาน,การจลาจล และ การก่อการร้าย

* กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะ

เวลา 3 ปี  นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัยและ

ในทุกๆ 3 ปี และหากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับ

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะได้รับผลประโยชน์

เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย

**กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 1,000,000

ประกันอุบัติเหตุ PA. Return Cash โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย          : 1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : 1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย          : รายปี
การตรวจสุขภาพ                  : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การพิจารณารับประกันภัย       : เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2

หมายเหตุ : บริษัทจะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก (ที่สูง), นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ, ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, นักแสดงกายกรรม, เป็นต้น

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3
1. เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ***จาก      
1.1 อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 

500,000

700,000

1,000,000

1.2 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน

500,000

1,400,000

2,000,000

1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

250,000

350,000

500,000

1.4 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน

500,000

700,000

1,000,000

1.5 การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการก่อการร้าย สูงสุดไม่เกิน

500,000

700,000

1,000,000

2. เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน

50,000

70,000

100,000

3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ วันละ****

1,000

1,000

1,000

4. กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัยและในทุกๆ 3 ปีและหากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ข้อ 1-3 จะได้รับผลประโยชน์ เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย

***ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
****บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

หมายเหตุ : - บริษัทฯจะจ่ายค่าทดแทนตามผลประโยชน์ข้อ 1.1 ถึง 1.5 สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
- ไม่คุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามข้อ 2 และ 3อันเกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล และก่อการร้าย


ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Return Cash มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
  ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
 ได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท(Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
5. การแท้งลูก
        
หมายเหตุ :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  PA.Return_Cash กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939