มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

เมืองไทย โดนใจ 5/3

จุดเด่นของแบบประกันภัย
       โดนใจวัยเก๋า .......  ด้วยอายุเริ่มรับประกันภัยสูงสุดถึง  80  ปี
        สบาย  สบาย ....... ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 3  ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านาน 5 ปี
        แน่นอน  ........  ด้วยเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 4 ปีละ 3% *
        ถูกใจ ........ ด้วยเงินครบสัญญาสูงถึง   300%*  รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 312 %*         
        ตรงใจ ........ ด้วยอัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.50 %**
                * เป็น  % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
                 ** กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้อัตราผลตอบแทน (IRR) ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย,   อัตราเบี้ยประกันภัย และส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ระยะเวลาเอาประกันภัย                    : 5 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย            : 3 ปี
• อายุที่รับประกันภัย                           : 1 เดือน - 80 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ          : 50,000 บาท
• การชำระเบี้ยประกันภัย                    :  ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครองตามแบบประกันภัย เมืองไทย โดนใจ 5/3
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบสัญญา
• รับเงินจ่ายคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่  1 – 4 ปีละ 3%* รวมรับ 12 %*
• รับเงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เท่ากับ 300 %*      
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
 ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ ดังนี้
•  ปีกรมธรรม์ที่ 1             100% *
•  ปีกรมธรรม์ที่ 2             200% *
• ปีกรมธรรม์ที่ 3 – 5         300% *
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย โดนใจ 5/3 ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

 

อายุ

รายปี

ราย 6 เดือน

ราย 3 เดือน

 

1 เดือน – 70 ปี

959

489.09

249.34

71 – 80 ปี

985

502.35

256.1

 

 

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

  
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
50,000 – 99,999
-
100,000 – 199,999
15
200,000 – 499,999
33
ตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป
50

 

 

 

ตารางอัตราผลตอบแทน (IRR)

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
อายุ 0 – 70 ปี
อายุ 71 -80 ปี
50,000 – 99,999
2.10%
1.40%
100,000 – 199,999
2.51%
1.80%
200,000 – 499,999
3.01%
2.29%
ตั้งแต่ 500,000  ขึ้นไป
3.50%
2.76%


กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
    1.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำ  สัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
    2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
    3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310