เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   0641165939

 


เมืองไทย Super Saving 14/7

ออมทรัพย์แบบสุขใจกับโครงการ เมืองไทย Super Saving 14/7

สุขใจ...
    ด้วยเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์

รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% *

ถูกใจ...
    กับเงินครบกำหนดสัญญาสูงถึง 135%*

อุ่นใจ...
    กับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 145%*

โดนใจ ...
บริษัทฯจะชำระเบี้ยประกันภัยให้

จนครบ 7 ปี** หากผู้เอาประกันภัย

ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็น

บุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

อายุที่รับประกันภัย

:  1 เดือน – 70 ปี

เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**กรณีผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี)ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย                 :    14  ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย         :     7 ปี
อายุที่รับประกันภัย                       : 1 เดือน - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ       :  100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย                :  รายปี , ราย 6 เดือน และ ราย 3 เดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                  :  สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

super-saving 14/7 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่
สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย
อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 - 59 ปี)  มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น  ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2.การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3.การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้  เป็นต้น

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

super-saving 14/7 โดย เมืองไทยประกันชีวิต


      สนใจแบบประกัน  Muangthai_Super_Saving_14/7 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์