ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


คุ้มครองการผ่าตัดศัลยกรรม

จุดเด่น
 
เติมเต็ม... ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ส่วนที่เกินจากสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆที่มีอยู่


เต็มที่... กับผลประโยชน์ค่าผ่าตัดที่จ่ายให้ตามจริง โดยให้สูงสุดถึง 70,000 บาทต่อการเข้ารักษาตัวเพื่อทำศัลยกรรม ครั้งใดครั้งหนึ่ง*  และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้ารักษาตัวเพื่อทำศัลยกรรมต่อปีกรมธรรม์

ตรงใจ...
ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ แม้จะอายุมากขึ้น

ตอบโจทย์... ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก**

 *กรณีเลือกแผน 3
**การทำหัตถการที่ไม่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์


คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม โดย เมืองไทยประกันชีวิต

แผนความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย

     บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์
และมาตราฐานทางการแพทย์ ในส่วนที่ไม่ใช่ค่าห้องและค่าอาหาร ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเพื่อทำการศัลยกรรมครั้งใดครั้งหนึ่ง

โดย เมืองไทยประกันชีวิต

     ในกรณีที่การทำศัลยกรรมนั้นเป็นการทำศัลยกรรมในฐานะผู้ป่วยใน หรือการทำหัตถการที่ไม่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากสาเหตุเดิม รวมถึงการทำศัลยกรรมเพื่อการรักษาอาการแทรกซ้อนจากการทำศัลยกรรมครั้งที่ผ่านมา
วงเงินที่บริษัทจะคุ้มครองจะไม่เกินส่วนต่างของผลประโยชน์สูงสุดและผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายไปในครั้งก่อน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุเริ่มรับประกันภัย
     :  18-60 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย :   รายปี, ราย 6 เดือน,  และ ราย 3 เดือน   (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
หลักเกณฑ์ในการซื้อ    :   จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ เท่ากับ 100,000 บาท 
                                   ทั้งนี้สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมได้มากกว่า 1 สัญญา
                                   แต่เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 120,000 บาท
การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์เดิม (ที่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้) ที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)
อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม    
4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค  ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว
หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
6. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  คุ้มครองการผ่าตัดศัลยกรรม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939