มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


 

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1สุขใจหลังวัยเกษียณ

คุณ... เป็นคนหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงชีวิตหลังเกษียณว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไร ต้องมีเงินเก็บมากน้อยขนาดไหน และจะเก็บออมอย่างไร เพื่อให้มีเงินเก็บมากเพียงพอกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ด้วย “เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ” คุณ...สามารถวางแผนการออมด้วยตัวคุณเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต  ด้วยการบริหารเงินออมที่คุณสะสมมาทั้งชีวิต สำหรับชีวิตหลังเกษียณด้วยการเลือกรับเงินก้อนหรือทยอยถอนไปแต่ละเดือนเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

 ทำไมต้องเลือก เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 : สุขใจหลังวัยเกษี
•  เป็นหลักประกันให้กับคุณหลังวัยเกษียณ โดยให้ความคุ้มครองชีวิตไม่เกินครบอายุ 99 ปี
•  เพิ่มความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง โดยผู้เอาประกันภัยสามารถ
    -  กำหนดเบี้ยประกันภัยที่ต้องการชำระได้ตามความต้องการ
    -  เพิ่มเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อให้มีเงินเก็บยามเกษียณ สำหรับไว้ใช้จ่ายในอนาคต
    -  หยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยชั่วคราวได้ โดยที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่*
    -  ถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ*
•  โปร่งใส  มีการแจกแจงข้อมูลค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ให้ตามกรมธรรม์แก่ผู้เอาประกันภัย
•  รับรองอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ มีการรับรองอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำจากพอร์ตการลงทุนปีแรก ร้อยละ 2 ต่อปี และรับรองอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากพอร์ตการลงทุนขั้นต่ำร้อยละ 1 ต่อปี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

* ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
• กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับผลรวมของจำนวนเงินเอาประกันภัยกับมูลค่าการลงทุน
• กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบสัญญา 
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าการลงทุน

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของชีวิต จะมั่นใจได้ว่า เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 จะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.อายุเริ่มรับประกันภัย             :
   1 เดือน  -  65 ปี

2.ระยะเวลาเอาประกันภัย         : ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆของกรมธรรม์ แต่ไม่เกินครบอายุ 99 ปี
3.ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัย
4.จำนวนเงินเอาประกันภัย        :  สามารถกำหนดเองได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
5. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ             :  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
6. วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย     :  ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี  

พอร์ตการลงทุน เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1
เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1
  : จะเน้นบริหารพอร์ตการลงทุนซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย / กำไรส่วนเกินจากตราสารหนี้ระยะสั้นหรือเงินสด ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น
เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1   :  แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ควบคู่ไปกับการลงทุน


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ -เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหัก ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ  ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  ยูนิเวอร์แซลไลฟ์1-สุขใจหลังวัยเกษียณ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310