ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

 


ประกันชีวิตแบบ
Universal Life

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน
กรมการประกันภัยได้ออกประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนและสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจประกันภัยแล้ว โดยมีลักษณะรายละเอียด ดังนี้
 
1. การประกันชีวิตในลักษณะควบคุมการลงทุน (Investment-linked life insurance)
 
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับรองไว้
2. ความโปร่งใส
 
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีการระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตค่าการประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลา และจำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งการแสดงรายละเอียดดังกล่าวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป
 
3. ความยืดหยุ่น
 
เป็นการประกันชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการออมเงิน รวมทั้ง ปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและจำนวนครั้งที่ชำระได้
 
4. สิทธิ์ในการถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
 
ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท
ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นการประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุ การดำเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองการมีส่วนร่วมจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทได้
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939