ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


เมืองไทย วัยเก๋า ทั่วไทย

จุดเด่นของโครงการ
ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลัง..ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาท*

อุ่นใจ.. กับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% **

หายห่วง.. กับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท*

คลายกังวลใจ.. กับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 15,000 บาท*
ไร้กังวล.. ด้วยการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพ

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 


*กรณีเลือกแผน 5 ความคุ้มครอง 500,000 บาท

**ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90
คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย   ประกันอุบัติเหตุ
      แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90          : ครบอายุ 90 ปี
     สัญญาเพิ่มเติม พีเอ คุ้มครองกระดูกแตกหัก       : ครบอายุ 75 ปี
2 ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย     ประกันอุบัติเหตุ        
      แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90          : ครบอายุ 90 ปี
      สัญญาเพิ่มเติม พีเอ คุ้มครองกระดูกแตกหัก      : ครบอายุ 75 ปี(ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น)  อายุของผู้เอาประกันภัย  : 50 – 75 ปี
3  การชำระเบี้ยประกันภัย        : รายปี และรายเดือน (เป็นไปตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย)
4.   ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายโครงการได้
5.   ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ
6.   ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90 ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดของแบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90 ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
สำหรับผู้เอาประกันภัยเก่าที่ถือกรมธรรม์แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 และยังมีผลบังคับอยู่จะสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ซึ่งแนบท้ายด้วยสัญญาเพิ่มเติม พีเอ คุ้มครองกระดูกแตกหัก  
โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ
ผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

•กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90
       1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือ
           วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
       2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯจะไม่ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ   การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น
•กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม พีเอ คุ้มครองกระดูกแตกหัก ทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร การรักษาพยาบาลและกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
       1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
       2. การแท้งลูก
       3. การรักษาฟัน หรือ การรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
             
หมายเหตุ  :   เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ โดย เมืองไทยประกันชีวิต


 

      สนใจแบบประกัน  วัยเก๋า ทั่วไทยประกันอุบัติเหตุ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939