เมืองไทยประกันชีวิต มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  096-3928965
aua8855@gmail.com


เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

จุดเด่น...ของแบบประกันภัย

เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

จ่ายเบาๆ.. ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพง เพียงวันละ 17 บาท*
สุดคุ้ม... 
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150%**และรับเพิ่มอีกสูงสุด 100,000 บาท 
              
หากเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ***
สุขใจ...  กับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 500 บาท 
               
กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล***
คล่องตัว... ด้ว
ยเงินจ่ายคืน 8%**  ทุกๆ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5, 10,15
มั่นใจ..... 
ด้วยเงินครบสัญญา 150%**เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการ
ไร้กังวล..  
ด้วยการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยหากตกเป็นบุคคล
                 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง***
                                                        ·                                 

 

แบบประกัน โครงการยิ้มแฉ่ง 20/20

 

                                                    

 

*ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน เดือนละ 500 บาท
**ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

 

เงื่อนไขของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

          ระยะเวลาเอาประกันภัย                :  20  ปี
          ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย        :  20  ปี
          อายุที่รับประกันภัย                       :  0*  - 55 ปี
          การชำระเบี้ยประกันภัย                 :  รายเดือน เดือนละ 500 บาท
          การตรวจสุขภาพ                         :  ไม่ตรวจสุขภาพ**
                                                                  ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต 
                                                                  การรับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพ
                                                                  ในใบคำขอเอาประกันชีวิต
          การพิจารณารับประกันภัย            :  รับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
          หลักเกณฑ์การซื้อกรมธรรม์         :  ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัยนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 กรมธรรม์
          การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                 : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

                 

*อายุเริ่มรับประกันภัยที่ 60 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด   

**บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันภัย

สรุปรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และมิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

                                                         สิทธิสิทธิพิเศษ

การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                                  

หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 180 วันหรือกรณีที่บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยตามผลประโยชน์ ดังตารางสรุปรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง ข้อ 3.2 และ 3.3 แล้ว บริษัทฯจะ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย   เมื่อผู้เอาประกันภัยได้สิทธิพิเศษเรื่องยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วให้สิทธิผลประโยชน์ข้อ 3 และข้อ 4 เป็นอันระงับสิ้นไป

 กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

1.  กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ
     บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญา
     หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.  กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
     หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของ
     กรมธรรม์ครั้งสุดท้าย  หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.  กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ
     พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง
     อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

บริษัทฯจะไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 13 ข้อ เช่น

1.  การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2.  สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ
     สงครามกลางเมือง การปฏิวัติหรือรัฐประหาร การกบฏ
     การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
3.  การแท้งลูก
4.  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
     และปฏิบัติการในสงคราม หรือเยี่ยงสงคราม
5.  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม  หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากสาเหตุต่อไปนี้
บริษัทจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
1.  การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
2.  การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
3.  การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
4.  โรคหรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
5.  การติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยยิ้มแฉ่ง20-20 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  เครือข่าย  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310